Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 370-PS5-3PPU
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. K.W. Baran, Warszawa 2022.

2. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Prawo pracy, Warszawa 2023.

3. T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2023.

4. I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

1. Prawo pracy, tom I, W. Sanetra, Białystok 1994.

2. M. Gersdorf, E. Maniewska, K. Rączka, M. Raczkowski, Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2023.

3. Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2023.

Efekty uczenia się:

KA7_WK1, ma wiedzę na temat stosunków prawnych zatrudnienia i prawa socjalnego

KA7_UW1, potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia

określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

KA7_UU1, rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn

i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

KA7_KR2, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane

z wykonywaniem zawodu

KA7_KK2 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

wynik końcowy zaliczenia/egzaminu stanowi sumę punktów uzyskanych na etapie I (pisemnym) i etapie II (ustnym) wraz ze skalą ocen, np.:

Etap I - pisemny: czas trwania: do 90 minut, rozwiązanie testu składającego się z co najmniej 40-u pytań oraz rozwiązanie minimum 3-ch kazusów. Za część pisemną student może uzyskać max. 100 pkt. Uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia na tym etapie stanowi warunek konieczny dla dopuszczenia studenta do etapu II. Niedopuszczenie lub nieprzystąpienie przez studenta do etapu II skutkuje końcową oceną niedostateczną za dane podejście

Etap II – ustny – odpowiedzi na pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości wcześniej. Liczba pytań wynosi 2 Za część ustną student może uzyskać max. 100 pkt.

Sposób wyliczenia oceny końcowej zaliczenia (odpowiednio egzaminu):

Końcowy wynik punktowy stanowi sumę punktów uzyskanych na etapie I (pisemnym) i etapie II (ustnym). Ogółem to max. 200 pkt. Skala ocen:

Skala ocen końcowych:

0-101 pkt – ocena niedostateczna;

102-122 pkt – ocena dostateczna;

123-142 pkt – ocena dostateczna z plusem;

143-162 pkt – ocena dobra;

163-182 pkt – ocena dobra z plusem;

183-200 pkt – ocena bardzo dobra.

Zakres tematów:

1. Wiadomości ogólne o prawie pracy

2. Przedmiot prawa pracy

3. Źródła prawa pracy: przepisy powszechnie obowiązujące i swoiste (u.z.p., porozumienia zbiorowe, regulaminy pracy i wynagrodzenia).

4. Stosunki pracy: rodzaje, powstanie, monitoring pracowników, atypowe formy zatrudnienia

5. Ustanie stosunku pracy" rozwiązanie, wygaśnięcie oraz renty rodzinne

6. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy i o charakterze ubezpieczeniowym

7. Mobbing

8. Zakaz konkurencji

9. Odpowiedzialność według prawa pracy

10. Podstawowe obowiązki stron stosunku pracy

11. Podstawowe regulacje z zakresu czasu pracy

12. Urlopu wypoczynkowe i bezpłatne

13. Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

14. Emerytury w systemie zdefiniowanej składki.

15. Renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne.

16.Wypadki przy pracy, wypadki zrównane z wypadkami przy pracy oraz

wypadki niepracownicze.

17. Pracownicze plany kapitałowe.

18.Związki zawodowe: tworzenie i zadania

19. Rozwiązywanie sporów zbiorowych pracy

20. Organizacje pracodawców

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne - klasyczny wykład, prezentacje, prezentacja orzecznictwa, dyskusja ze studentami; rozwiązywanie kazusów, referaty, praca w grupach, analiza tekstów prawnych; konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 215
Iwona Sierocka, Tomasz Kałużny 142/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)