Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo gospodarcze publiczne 370-PS5-4PGP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. Etel M., Prawo przedsiębiorców. Przegląd problematyki, Białystok 2020, wyd. Temida 2.

2. Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis.

Uzupełniająca:

1. Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. 7), wyd. Lexis Nexis lub nowszy komentarz do ustawy Prawo przedsiębiorców i ustaw uzupełniających, np.:

Kozieł G. (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Prawa przedsiębiorców. Komentarz, wyd. CH Beck, 2018.

Kozieł G. (red.), CEIDG. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym. Kometarz, wyd. CH Beck, 2019.

2. Etel M., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer.

3. Kosikowski C., Etel M., Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014, wyd. Temida 2.

4. Grabowski J., Kieres L., Walaszek-Pyzioł A. (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a-8b [w serii:] Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013, wyd. C.H.Beck (lub nowsze wydania).

7. Akty prawne wskazane w ramach wykładu oraz ćwiczeń z przedmiotu, w tym:

- ustawa z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;

- ustawa z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;

- ustawa z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;

- ustawa z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

- ustawa z 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe) - KA7_WG4;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa gospodarczego publicznego - KA7_WK3

- zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym - KA7_WK4

- ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziadzin i dyscyplin

naukowych, właściwych dla kierunku prawo - KA7_WK8

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym - KA7_UW2- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa - KA7_UW3

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi- KA7_UU2;

Kompetencje społeczne, absolwent:

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - KA7_KO3

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny/ustny, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć).

Odpowiedzi opisowe na trzy pytania z listy zagadnień podawanej w czasie wykładów. Skala ocen od 2 do 5.

Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień publicznego prawa gospodarczego. Wykład obejmuje w szczególności:

- przesłanki i podstawy doktrynalne regulacji prawnej zachowań państwa wobec gospodarki;

- charakterystykę publicznego prawa gospodarczego;

- regulację prawną organizacji wykonywania funkcji państwa wobec gospodarki;

- regulację prawną realizacji funkcji państwa wobec gospodarki;

- regulację prawną stosunku państwa do samorządowej działalności gospodarczej;

- ochronę prawną konkurencji (wprowadzenie do prawa antymonopolowego).

Metody dydaktyczne:

Wykład, wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, konsultacje oraz praca własna studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 104
Anna Piszcz 142/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)