Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie cywilne 370-PS5-4POC
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa (wybrana)

1. J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, wyd. 8 zmienione i zaktualizowane, Warszawa 2016

2. H. Dolecki, Postępowanie cywilne, zarys wykładu, wyd. 6, Warszawa 2015

3. W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, wyd. 13, Warszawa 2020

4. M. Manowska, Postępowania odrębne w procesie cywilnym , wyd. 3, Warszawa 2012

5. M. Manowska, Postępowanie cywilne. Kazusy, wyd. 4, Warszawa 2016

6. K.Flaga-Gieruszyńska, Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KPC. Komentarz, Warszawa 2019

7. A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 10, C.H. Beck Warszawa 2019

8. A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2019 (tom I i III), Warszawa 2020 (tom IV-V)

9. R. Morek, Mediacja i arbitraż (art. 1831-18315, 1154-1217 KPC). Komentarz, Warszawa 2006

10. J. Ignaczewski (red.), Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2010

11. Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo polubowne (arbitraż), C.H. Beck, Warszawa 2007

12. E. Gmurzyńska, R. Morek, Mediacje. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, wyd. 3, Warszawa 2018

13. A. Jakubiak-Mirończuk, Negocjacje dla prawników. Prawo cywilne, Wolters Kluwer, Warszawa 2010

14. A. Marciniak, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2019

15. M. Rzewuski (red.), Postępowanie cywilne, Warszawa 2019 oraz wyd. 2 z 2020r.

16. Zasób symulacji rozpraw cywilnych przeprowadzonych w ramach Centrum Praktyk Sądowych

17. Kodeks postępowania cywilnego z aktualnym stanem prawnym

Literatura uzupełniająca (wybrana)

1. H. Dolecki (red.), Postępowanie cywilne. Kazusy, Warszawa 2010

2. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska – Ząbczyk (red.), Dowody w postępowaniu cywilnym, C.H. Beck, Warszawa 2010

3. J. Ciszewski, Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych, wyd. 8, C.H. Beck, Warszawa 2010

4. J. Skorupka, Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010

5. T. Jaworski, P. Radzimierski, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010

6. M. Rejdak, P. Pietkiewicz, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz. Warszawa 2011

7. J. Turek, Czynności dowodowe sądu w procesie cywilnym, wyd. 2, Warszawa 2011

8. H. Pietrzkowski, Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych, wyd. 5, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk. K_W01; sposób weryfikacji-obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa, cywilnego oraz procedur sądowych. K_W03; sposób weryfikacji-obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, praca z kazusami i testami na aplikacje prawnicze, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej

- zna i rozumie terminologię właściwą dla procedury cywilnej. K_W08; sposób weryfikacji-obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, praca z kazusami i testami na aplikacje prawnicze, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej

- zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym. K_W09; sposób weryfikacji-obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu procedury cywilnej. K_U05; sposób weryfikacji-obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, praca z kazusami i testami na aplikacje prawnicze, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej

- posiada umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł. K_U08; sposób weryfikacji-obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie. K_U09; sposób weryfikacji-obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. K_K04; sposób weryfikacji-obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest zaliczenie: pisemnego kolokwium (kazusu) - które odbędzie się w grudniu; zaliczenie na ocenę kolokwium pisemnego - które odbędzie się w marcu/kwietniu.

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem składającym się z dwóch etapów, a wynik końcowy zaliczenia stanowi sumę punktów uzyskanych na etapie I (pisemnym) i etapie II (ustnym).

Etap I (pisemny) - czas trwania: do 90 minut, rozwiązanie testu składającego się co najmniej z 40-u pytań oraz rozwiązanie 3 kazusów. Za część pisemną student może uzyskać max. 100 punktów. Uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia na etapie pisemnym stanowi warunek konieczny dla dopuszczenia studenta do etapu II (ustnego). Niedopuszczenie lub nieprzystąpienie przez studenta do etapu II skutkuje końcową oceną niedostateczną za dane podejście.

Etap II (ustny) - odpowiedzi na pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości wcześniej. Liczba pytań wynosi co najmniej 3. Za część ustną student może uzyskać max. 100 punktów.

Końcowy wynik punktowy zaliczenia stanowi sumę punktów uzyskanych na etapie I (pisemnym) i etapie II (ustnym). Ogółem to max. 200 punktów.

Skala ocen końcowych:

0-101 pkt - ocena niedostateczna

102-122 pkt - ocena dostateczna

123-142 pkt - ocena dostateczna z plusem

143- 162 pkt - ocena dobra

163-182 pkt - ocena dobra z plusem

183-200 pkt - ocena bardzo dobra.

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest ponadto posiadanie przez studenta nie więcej niż 4 godz. nieobecności na zajęciach w semestrze (8 godzin w skali całego roku). W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż 2 godz. ćwiczeń, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach. Analogicznie odrabiane jest niewykonanie zadań w e-learningu.

Aktywny udział w ćwiczeniach oraz praca w grupach może podnieść ocenę końcową z zaliczenia o max. 1 stopień.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zakres tematów:

1. Proces cywilny w ujęciu historycznym

2. Zasady prawa procesowego cywilnego

3. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego

4. Rodzaje postępowania cywilnego (postępowanie procesowe, postępowania odrębne, postępowanie nieprocesowe, postępowania pomocnicze, postępowania pozasądowe, egzekucja)

5. Stosowanie norm prawa procesowego w miejscu i czasie

6. Prawo cywilne materialne a procesowe

7. Źródła prawa procesowego cywilnego

8. Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach cywilnych

9. Stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego i administracyjnego (postępowanie adhezyjne, prejudycjalność)

10. Jurysdykcja krajowa (bezwzględne i względne przesłanki postępowania cywilnego)

11. Sąd (organizacja i skład sądu w sprawach cywilnych, wyłączenie osób wchodzących w skład organów sądowych; referendarze sądowi)

12. Właściwość sądów w sprawach cywilnych (pojęcie i rodzaje właściwości; właściwość ustawowa, umowna i delegacyjna; właściwość miejscowa, rzeczowa i funkcjonalna; wartość przedmiotu sporu; badanie właściwości i skutki niewłaściwości sądu)

13. Udział prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich, organizacji pozarządowych, inspektora pracy oraz Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów w postępowaniu cywilnym

14. Strony (pojęcie, zasada dwustronności, zdolność sądowa i procesowa, zdolność postulacyjna, legitymacja procesowa)

15. Współuczestnictwo w sporze (współuczestnictwo materialne, formalne, konieczne, jednolite, nienazwane, konkurencyjne, stosunki między współuczestnikami)

16. Interwencja główna i uboczna, przypozwanie

17. Następstwo procesowe i następstwo prawne

18. Reprezentacja stron w procesie (przedstawicielstwo ustawowe oraz pełnomocnictwo, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa)

19. Powództwo i jego rodzaje (pojęcie, prawo do powództwa; powództwo o świadczenie (alternatywne, ewentualne, facultas alternativa), powództwo o ustalenie stosunku prawnego lub prawa, powództwo o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego)

20. Koszty postępowania cywilnego (rodzaje kosztów postępowania, zasady ponoszenia kosztów, zwolnienie od kosztów sądowych, zabezpieczenie kosztów)

21. Pojęcie, charakterystyka i rodzaje czynności procesowych (czynności procesowe sądu, czynności procesowe stron i uczestników postępowania, czynności procesowe prokuratora i organizacji społecznych)

22. Pisma procesowe, doręczenia, posiedzenia sądowe, terminy (uchybienia i przywrócenie terminu)

23. Wszczęcie postępowania (wytoczenie powództwa, skutki wniesienia i skutki doręczenia pozwu)

24. Postępowanie pojednawcze i ugoda sądowa, mediacja i postępowanie mediacyjne

25. Pozew (definicja, kumulacja roszczeń, rozdrabnianie roszczeń, przedmiotowa zmiana powództwa, zmiany podmiotowe, odrzucenie pozwu, cofnięcie pozwu); postępowanie grupowe

26. Obrona pozwanego w procesie (uznanie powództwa, zaprzeczenie i inne zarzuty, powództwo wzajemne, bierność pozwanego)

27. Rozprawa (posiedzenie przygotowawcze, przygotowanie rozprawy i jej przebieg, zawieszenie i umorzenie postępowania)

28. Dowody i postępowanie dowodowe (materiał procesowy, dowód i jego przedmiot, fakty nie wymagające dowodu, domniemania, dokumenty, zeznania świadków, opinia biegłych, oględziny, przesłuchanie stron, inne środki dowodowe, zabezpieczenie dowodów)

29. Rodzaje orzeczeń sądowych

30. Podstawowe zasady orzekania (przedmiot orzekania, podstawy orzekania, czas orzekania)

31. Wyroki i ich rodzaje (wyrok zwykły, wstępny, częściowy i końcowy, wyrok zaoczny)

32. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków

33. Postanowienia sądu (postanowienia kończące postępowanie w sprawie oraz postanowienia nie kończące postępowania w sprawie)

34. Prawomocność, wykonalność i skuteczność orzeczeń

35. Uwagi ogólne o środkach odwoławczych

36. Apelacja (zagadnienia ogólne, zarzuty podnoszone w apelacji, postępowanie apelacyjne)

37. Zażalenie

38. Skarga kasacyjna (zagadnienia ogólne, postępowanie kasacyjne)

39. Wznowienie postępowania (przyczyny nieważności, właściwe podstawy restytucyjne, termin, tryb postępowania)

40. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skarga na przewlekłość postępowania; skarga nadzwyczajna, skarga na orzeczenie referendarza sądowego

41. Postępowania odrębne (zagadnienia ogólne)

42. Charakterystyka poszczególnych postępowań odrębnych

43. Pojęcie i funkcja postępowania nieprocesowego

44. Postępowanie nieprocesowe (stosunek postępowania nieprocesowego do procesu cywilnego)

45. Zasady i przesłanki postępowania nieprocesowego

46. Podmioty postępowania nieprocesowego (sąd, uczestnicy postępowania, prokurator i rzecznik praw obywatelskich, organizacje społeczne i organy administracji państwowej)

47. Przedmiot postępowania nieprocesowego

48. Czynności procesowe i koszty postępowania nieprocesowego

49. Przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji

50. Prawomocność, wykonalność i skuteczność orzeczeń sądowych w postępowaniu nieprocesowym

51. Zaskarżanie orzeczeń wydawanych w postępowaniu nieprocesowym (apelacja, zażalenie, kasacja, wznowienie postępowania)

52. Charakterystyka postępowania nieprocesowego w poszczególnych rodzajach spraw

53. Postępowanie zabezpieczające

54. Postępowanie egzekucyjne (zagadnienia ogólne, organy egzekucyjne i ich właściwość, uczestnicy postępowania egzekucyjnego, tytuły egzekucyjne i klauzule wykonalności, wszczęcie, prowadzenie, zawieszenie i umorzenie egzekucji, ograniczenia egzekucji, powództwo przeciwegzekucyjne)

55. Europejskie Zaświadczenie Tytułu Egzekucyjnego, Europejski Nakaz Zapłaty

56. Międzynarodowe postępowanie cywilne (zasady międzynarodowego postępowania cywilnego, uznanie i wykonanie orzeczeń sądów zagranicznych)

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna z dyskusją i ćwiczeniami praktycznymi w tym praca z kazusami i testami na aplikacje prawnicze. Wykorzystanie materiałów wideo, praca w grupach, konsultacje, zajęcia e-learningowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 307
Arkadiusz Bieliński 22/ szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 307
Arkadiusz Bieliński 20/ szczegóły
3 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 311
Arkadiusz Bieliński 21/ szczegóły
4 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 311
Arkadiusz Bieliński 23/ szczegóły
5 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 307
Arkadiusz Bieliński 21/ szczegóły
6 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 311
Arkadiusz Bieliński 23/ szczegóły
7 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 312
Arkadiusz Bieliński, Karol Skrodzki 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)