Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Przestępczość zorganizowana - aspekty prawnokarne 370-PS5-4PSPDA
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (określona w cz. A sylabusa)

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych – K_W03; sposób weryfikacji: prezentacja referatu na zaliczenie przedmiotu, obserwacja ciągła podczas zajęć.

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - K_W08; sposób weryfikacji: prezentacja referatu na zaliczenie przedmiotu, obserwacja ciągła podczas zajęć.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - K_U01; sposób weryfikacji: prezentacja referatu na zaliczenie przedmiotu, obserwacja ciągła podczas zajęć.

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - K_U05; sposób weryfikacji: prezentacja referatu na zaliczenie przedmiotu, obserwacja ciągła podczas zajęć.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K06; sposób weryfikacji: prezentacja referatu na zaliczenie przedmiotu, obserwacja ciągła podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: prezentacja referatu

- wykonanie zadań e-learningowych. Brak wykonania zadań obniża ocenę końcową o 0,5 stopnia

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Problemy definicyjne, geneza zjawiska, etiologia przestępczości zorganizowanej w Polsce

2. Rys historyczny i geneza kryminalizacji udziału w zorganizowanych strukturach przestępczych na tle ustawodawstwa krajowego.

3. Analiza podstawowych pojęć z zakresu przestępczości zorganizowanej - perspektywa krajowa i międzynarodowa.

4. Ustawowe znamiona przestępstwa z art. 258 kk. oraz przesłanki czynnego żalu z art. 259 kk.

5. Środki służące zwalczaniu przestępczości zorganizowanej znajdujące się w części ogólnej kk.

6. Rozwiązania procesowe przewidziane kpk i ustawie o świadku koronnym.

7. Uprawnienia i obowiązki oraz działalność wybranych służb powołanych do walki z przestępczości zorganizowaną.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne – metoda konwersatoryjna, dyskusja moderowana, uzupełniana prezentacjami komputerowymi, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewelina Wojewoda 15/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)