Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Przestępczość zorganizowana - aspekty prawnokarne 370-PS5-4PSPDA
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (określona w cz. A sylabusa)

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

KA7_WG3 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu

prawa karnego, cywilnego, administracyjnego,

konstytucyjnego oraz procedur sądowych

i administracyjnych - sposób weryfikacji: zaliczenie, rozwiązywanie zadań elearningowych.

KA7_WK3 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych

dyscyplin prawa - sposób weryfikacji: zaliczenie, rozwiązywanie zadań elearningowych.

Absolwent potrafi:

KA7_UW1 - umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych

dziedzin prawa - sposób weryfikacji: zaliczenie, rozwiązywanie zadań elearningowych.

KA7_UO1 - sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa,

wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa

do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów;

w zależności od własnych zainteresowań (wybranych

przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone

umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów

praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - sposób weryfikacji: zaliczenie, rozwiązywanie zadań elearningowych.

Absolwent jest gotów:

KA7_KK2 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę

i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - sposób weryfikacji: zaliczenie, rozwiązywanie zadań elearningowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie referatu oraz aktywności na zajęciach. Skala ocen standardowa.

Obecność na zajęciach obowiązkowa, nieobecność należy zaliczyć na najbliższym dyżurze. Rozwiązywanie zadań e-learningowych stanowi warunek przystąpienia do zaliczenia.

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Problemy definicyjne, geneza zjawiska, struktura i etiologia przestępczości zorganizowanej w Polsce. Obszary działalności zorganizowanych struktur przestępczych.

2. Rys historyczny i geneza kryminalizacji udziału w zorganizowanych strukturach przestępczych na tle ustawodawstwa krajowego.

3. Analiza podstawowych pojęć z zakresu przestępczości zorganizowanej - perspektywa krajowa i międzynarodowa.

4. Ustawowe znamiona przestępstwa z art. 258 kk. oraz przesłanki czynnego żalu z art. 259 kk.

5. Środki służące zwalczaniu przestępczości zorganizowanej znajdujące się w części ogólnej kk.

6. Rozwiązania procesowe przewidziane kpk i ustawie o świadku koronnym.

7. Uprawnienia i obowiązki oraz działalność wybranych służb powołanych do walki z przestępczości zorganizowaną.

8. Inne wybrane zagadnienia z zakresu przestępczości zorganizowanej

Zastrzega się, że kolejność zajęć może zależeć od formy prowadzenia zajęć (stacjonarnie lub on-line - nie wpływa to na osiągnięcie efektów uczenia się)

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne – metoda konwersatoryjna, dyskusja moderowana, uzupełniana prezentacjami komputerowymi, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
każdy poniedziałek, 17:30 - 19:45, sala 216
Ewelina Wojewoda 15/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)