Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Przestępczość transgraniczna 370-PS5-5PSPEY
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (określona w cz. A sylabusa)

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, c oraz procedur sądowych – KA7_WG3 - sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne w formie testu, obserwacja ciągła podczas zajęć

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - KA7_Wk3 - - sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne w formie testu, obserwacja ciągła podczas zajęć

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - KA7_UW1 - sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne w formie testu, obserwacja ciągła podczas zajęć

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - KA7_UW1 - - sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne w formie testu, obserwacja ciągła podczas zajęć

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2 - - sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne w formie testu, obserwacja ciągła podczas zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: pisemne w formie testu, pytania zamknięte.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu.

Terminologia: przestępczość transgraniczna, przestępczość graniczna, migracja, nielegalna/nieregularna migracja, przemyt i jego różne formy

2. Kryminologiczne aspekty przestępczości narkotykowej z perspektywy globalnej, regionalnej i krajowej.

3. Nielegalna migracja w Unii Europejskiej – aspekty kryminologiczne.

Omówienia zjawiska nielegalnej imigracji do Europy na początku XXI wieku. Wskazane zostaną podstawowe szlaki migracyjne, dynamika i struktura zjawiska, formy prawnokarne i kryminologiczne nielegalnej migracji.

4. Polska jako kraj docelowy i tranzytowy nielegalnej migracji.

Omówienie przyczyn imigracji do i przez Polskę, wskazanie najczęstszych form nielegalnej migracji, państw pochodzenia migrantów oraz form zjawiskowych nielegalnej migracji.

5. Administracyjne i prawnokarne i środki zwalczania nielegalnej migracji w Polsce. Omówienie regulacji prawnych jakie mają na celu zwalczanie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji w Polsce, Zarówno przepisów z zakresu prawa administracyjnego jak i karnego.

6. Przemyt jako zjawisko transgraniczne.

Omówienie czym jest zjawisko przemytu z prawnego punktu widzenie, wskazanie form przemytu, najczęściej przemycanych dóbr, szlaków przemytniczych oraz uwarunkowań zjawiska. Omówienie zjawiska przemytu narkotyków na świecie.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne – konwersatorium, dyskusja moderowana, uzupełniana prezentacjami komputerowymi, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 10:30 - 12:45, sala 214
Magdalena Perkowska 20/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)