Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo o broni 370-PS5-5PSPFC
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

WIEDZA, Absolwent:

K_W03: ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych z zakresu prawa o broni - test

K_W08: znaa i rozumie terminologię właściwą dla prawa o broni, zna podstawowe pojęcia i przedmiot regulacji Ustawy o broni i amunicji - test

UMIEJĘTNOŚCI, Absolwent:

K_U01: Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawnych polskiego prawa o broni oraz wzajemne relacje między tymi normami - dyskusja w trakcie zajęć, ocena aktywności w trakcie zajęć

K_U5: sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa o broni wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu prawa o broni; - dyskusja w trakcie zajęć, ocena aktywności w trakcie zajęć

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, Absolwent:

K_K06: Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny w zakresie prawa o broni dyskusja w trakcie zajęć, ocena aktywności w trakcie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń w oparciu o:

1. Ocenę z pracy pisemnej i ewentualnej poprawy pisemnej lub ustnej, na zasadach opisanych poniżej;

2. Frekwencję (liczba dopuszczalnych nieobecności - 1; skutkiem każdej kolejnej jest odpowiedź na dyżurze w ciągu maksymalnie 2 tygodni od zaistnienia nieobecności lub pracę na zaliczenie w trybie e-learningowym; obecności niezaliczone wpływają negatywnie na ocenę końcową);

3.Aktywny udział w ćwiczeniach oraz praca w grupach lub wykonywanie zadań dodatkowych może podnieść ocenę końcową z zaliczenia o max. 1 stopień.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym platformy EduPortal, również w formie testu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia w formie ustnej – odpowiedź na zaliczenie. Zaliczenie w tej formie odbywa się na uzasadniony wniosek do prowadzącego ćwiczenia.

----------------------------------

Informacje o kolokwium w formie testu (forma pisemna i zdalna):

- test z 30 pytaniami jednokrotnego wyboru (a, b, c)

- każde poprawne udzielenie odpowiedzi daje 1 pkt

- skala ocen testu, od 2 do 5, punktacja:

28-30 pkt - bdb,

25-27 pkt - db+

22-24 pkt - db

19-21 pkt - dst+

16-18 pkt - dst

------------------------------------

Zakres tematów:

001 - prawo o broni, zagadnienia wstępne

002 - prawo o broni w II RP

003 - prawo o broni w III RP cz. 1

004 - prawo o broni w III RP cz. 2

005 - prawo o broni w USA

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 17:15, sala 213
Piotr Czeczot 14/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)