Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Andragogika 380-SS1-2ABZ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Czarnecki K.: (2006), Możliwości rozwojowe i twórcze ludzi w wieku seniorskim. W: Wiatrowski Z. (red.), Pedagogika pracy i

andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej, Włocławek: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, s. 345-353.

2. Czerniawska O.: (2000), Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-

Ekonomicznej, s. 56-106, s.189–195.

3. Czykier K. (2006), Biograficzność i jej znaczenie w andragogice. Wiatrowski Z. (red.), Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji

europejskiej i globalnej, Włocławek: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, s.321-329.

4. Czykier K. (2003), Swoistość uczenia się dorosłych i jej uwarunkowania. W: Nikitorowicz J. Sawicki K., Bajkowski T., (red.),

Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu, Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, s.

231-240.

5. Dubas E.: (1998), Biograficzność w oświacie dorosłych – wybrane stanowiska. Edukacja Dorosłych, nr 3, s. 33-48.

6. Dubas E., Stelmaszczyk J. (red.), (2015) Biografie i uczenie się, Łódź

7. Jankowski D.: (2007), Podstawowe pojęcia teorii edukacji dorosłych. W: Skrzypczak J., Przyszczypkowski K., Jankowski D. (red.).

Podstawy edukacji dorosłych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s.9–26.

8. Jodłowska B.: (2004), Sokrates jako pierwszy andragog. W: Kostkiewicz J. (red.)., Aksjologia edukacji dorosłych. Lublin: Wydawnictwo

KUL, s. 179-196.

9. Lewchanin S., Zubrod L.A.: (2001), Wybory w życiu: kliniczne narzędzie ułatwiające dokonanie przeglądu środka życia. Journal of

Adult Development Vol. 8, No. 3.

10. Marczuk M.: (1996), Pracownicy i działacze oświaty dorosłych. W: Wujek T. (red.), Wprowadzenie do andragogiki, Warszawa: Instytut

Technologii Eksploatacji, s. 338-348.

11. Marczuk M.: (1994), Uczeń dorosły i uczenie się dorosłych – przegląd stanu badań. W: Marczuk M. (red.)., Problemy i dylematy

andragogiki, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 110-123. 1994.

12. Nalaskowski A.: (1998), Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,

s. 64-95.

13. Nowak A.: (1998), Metoda biograficzna w badaniach pedagogicznych. W: Palka S. (red.), Orientacje w badaniach pedagogicznych.

Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 99-111.

14. Pietrasiński Z. (1996), Rozwój dorosłych. W: Wujek T. (red), Wprowadzenie do andragogiki. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji,

s.13–35.

15. Półturzycki J.: (1991), Dydaktyka dorosłych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 156-159.

16. Przyszczypkowski K.: (2007), Dorosłość jako kategoria pedagogiczna. W: Skrzypczak J., Przyszczypkowski K., Jankowski D. (red.).

Podstawy edukacji dorosłych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s.33–46.

17. Skrzypczak J.: (2007), Kształcenie dorosłych – pojęcie i podstawowe funkcje. W: Skrzypczak J., Przyszczypkowski K., Jankowski D.

(red.). Podstawy edukacji dorosłych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s.101–106.

18. Turos L.: (2006), Platon jako prekursor myśli andragogicznej. W: Wiatrowski Z. (red.), Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji

europejskiej i globalnej, Włocławek: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, s. 263- 275.

19. Turos L.: (1999), Andragogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”, s. 152-174.

Efekty uczenia się:

KA6_WG3: ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat procesów społecznych, psychologicznych i pedagogicznych; zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, pedagogiczne, psychologiczne, społeczne stanowiące teoretyczne podstawy pracy socjalnej

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja podczas zajęć, ocena aktywności studenta po zajęciach.

KA6_WG4: jest wyposażony w wiedzę na temat możliwości i ograniczeń rozwojowych człowieka w świetle teorii naukowych

Sposób weryfikacji efektu: ocena aktywności studenta podczas zajęć oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej w oparciu o metodę biograficzną.

KA6_UW3: potrafi korzystać z wiedzy z dziedziny nauk społecznych w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych; posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu tych dyscyplin naukowych

Sposób weryfikacji efektu: ocena aktywności studenta podczas zajęć; dyskusja oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej w oparciu o metodę biograficzną.

KA6_UU1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej w oparciu o metodę biograficzną; konsultacje.

KA6_KO2: potrafi wspomagać rozwój człowieka przez wyzwalanie jego własnych sił rozwojowych oraz możliwości; potrafi rozwijać w bezpośrednim środowisku warunki wielostronnej, korzystnej aktywności społecznej

Sposób weryfikacji efektu: konsultacje, dyskusja podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

- ocena aktywności studenta podczas zajęć;

- dyskusja prowadzona podczas zajęć przez nauczyciela; praca w grupach (do jej wykonania potrzebna jest znajomość tekstów zadanych do przygotowania na dane zajęcia);

- praca indywidualna; wykonanie pracy zaliczeniowej z wykorzystaniem metody biograficznej

- dopuszczalna jest jedna nieobecność studenta na ćwiczeniach, której wykorzystanie wciąż umożliwia zaliczenie przedmiotu.

- nieobecności zaliczane są w formie wypowiedzi ustnej na konsultacjach

- zaliczenie ćwiczeń następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny (minimum 3,0)

- zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do zaliczenia treści wykładów

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia, cele, zadania, przedmiot andragogiki jako nauki.

2. Rola andragoga w procesie kształcenia.

3. Rozwój jako kategoria pojęciowa andragogiki.

4. Psychologiczne aspekty rozwoju człowieka dorosłego.

5. Fazy rozwoju człowieka dorosłego.

6. Biografia edukacyjna – nową wersją życia.

7. Proces kształcenia ludzi dorosłych.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja prowadzona podczas zajęć przez nauczyciela

- praca w grupach (do jej wykonania potrzebna jest znajomość tekstów zadanych do przygotowania na dane zajęcia)

- analiza wybranych fragmentów pozycji z literatury podstawowej;

- praca indywidualna

- burza mózgów, debata

- prezentacja multimedialna

- konsultacje indywidualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala B221 (sem)
Krzysztof Czykier 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)