Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy psychologii ogólnej 380-DS5-1HEO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

P.Zimbardo, R.Gerrig (2006). Psychologia i życia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

Ma pełną wiedzę na temat filozofii człowieka głównych psychologicznych koncepcji człowieka (koncepcja psychodynamiczna, behawioralna, poznawcza, humanistyczna), wychowania i aksjologii, subdyscyplin pedagogiki oraz potrafi ją odnieść do osobowego, integralnego rozwoju siebie i ucznia (KA7_WG1) Weryfikacja: zaliczenie pisemne lub ustne oraz aktywność na zajęciach.

Zna podstawową terminologię używaną w pedagogice i psychologii, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych (KA7_WG2) Weryfikacja: zaliczenie pisemne lub ustne oraz aktywność na zajęciach.

Ma wiedzę dotyczącą klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania oraz ich wartości aplikacyjnych, potrafi je krytycznie oceniać i twórczo wykorzystywać (KA7_WG3) Weryfikacja: zaliczenie pisemne lub ustne oraz aktywność na zajęciach.

Ma umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych i proponuje ich rozwiązania (KA7_UW1) Weryfikacja: zaliczenie pisemne lub ustne oraz aktywność na zajęciach.

Rozwija kompetencje kluczowe dzieci/uczniów, a szczególnie kreatywność innowacyjność i umiejętność samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów (KA7_UO1) Weryfikacja: zaliczenie pisemne lub ustne oraz aktywność na zajęciach.

Świadomie określa swoją postawę wobec istoty i celów edukacji a także podstawowych aspektów filozofii nauczania (KA7_KK1) Weryfikacja: zaliczenie pisemne lub ustne oraz aktywność na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne zdalne lub stacjonarne (test - pytania zamknięte jednokrotnego wyboru; 51% punktów jest niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny).

W przypadku zaliczenia stacjonarnego istnieje możliwość odpowiedzi.

Podstawą oceny końcowej jest wynik z kolokwium. Ocena może zostać podwyższone poprzez aktywność na zajęciach (max. +2) lub obniżona z powodu błędnej realizacji zadań podczas ćwiczeń e-learningowych (-1).

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne

2. Pamięć: pamięć jawna vs utajona; deklaratywna vs proceduralna; sensoryczna (ikoniczna i echoiczna); operacyjna i krótkotrwała; długotrwała; epizodyczna i semantyczna

3. Procesy myślowe, rozumowanie: 2 systemy Kahnemana, procesy automatyczne i kontrolowane, procesy równoległe i szeregowe, posługiwanie się językiem, poznanie wzrokowe; rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne; błędy poznawcze, „biasy”, heurystyki (zakotwiczenia, dostępności, reprezentatywności)

4. Psychologia świadomości - świadomość i sposoby jej badania, dwa systemy wzrokowe Goodale'a (świadomość vs działanie), funkcje świadomości, sen, hipnoza

5. Psychologia społeczna - wpływ normatywny i informacyjny, atrybucje, konformizm, podstawowy błąd atrybucji, egotyzm atrybucyjny, samospełniające się proroctwo, dysonans poznawczy, posłuszeństwo względem autorytetu, rola społeczna

6. Uczenie się: warunkowanie klasyczne (relacje bodziec bezwarunkowy-reakcja bezwarunkowa oraz bodziec warunkowy-reakcja warunkowa, eksperymenty Pawłowa, nabywanie, wygaszanie, samorzutne odnowienie odruchu, generalizacja, różnicowanie). Uczenie się: warunkowanie sprawcze (prawo efektu, pozytywne i negatywne czynniki wzmacniające, bodźce dyskryminacyjne, generalizacja, rozkłady wzmocnień)

7.Psychologia motywacji - teoria przepływu Csikszentmihalyiego, teoria autodeterminacji (Ryan i Deci), teoria Aptera, teoria bezradności Seligmana; umiejscowienie kontroli, potrzeba osiągnięć, podniety i popędy, instynkt.

Psychologia emocji - teorie i badania Zajonca, Schwartza, Russella. Teorie Cannona i Barda, Jamesa i Langego, dwuczynnikowe teorie emocji; efekt etykietowania ; afekt vs emocja; funkcje emocji

8. Zaliczenie

Metody dydaktyczne:

praca z tekstem, praca w grupach, ćwiczenia praktyczne, dyskusja, test, odpowiedź na pytania otwarte

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala A209 (cwi)
Katarzyna Skok 22/ szczegóły
2 co drugi poniedziałek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala A209 (cwi)
Katarzyna Skok 20/ szczegóły
3 co drugi poniedziałek (parzyste), 16:45 - 18:15, sala A209 (cwi)
Katarzyna Skok 21/ szczegóły
4 co drugi poniedziałek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala A209 (cwi)
Katarzyna Skok 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)