Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia wychowania 380-DS5-1HWY
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Literatura podstawowa

1. Historia wychowania, red. Ł. Kurdybacha, t. I i II, PWN, Warszawa 1965.

2. Historia wychowania XX wieku, red. J. Miąso, t. I i II, PWN, Warszawa 1980.

3. Historia wychowania. Skrypt dla studentów dziennych i zaocznych, red. J. Hellwig,Poznań1994

4. Kot S: Historia wychowania, t.I i II, Wydawnictwo ,,Żak”, Warszawa 1994.

5. Kurdybacha Ł.: Pisma wybrane t. I-III, PWN, Warszawa 1976.

6. Litak S, Draus J, Terlecki R., Historia wychowania, t. 1, 2, WAM, Kraków 2004.

7. Możdżeń S., Zarys historii wychowania, cz. I - III, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 1993.

8. Wołoszyn S., Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, PWN, Warszawa1964.

9. Wroczyński R., Dzieje oświaty polskiej do roku 1795, PWN, Warszawa 1964.

2. Literatura uzupełniająca

1. Marrou H., Historia wychowania w starożytności, PIW, Warszawa 1969.

2. Baszkiewicz J., Młodość uniwersytetu, Warszawa 1963.

3. Bentkowski J., Rzeczpospolite uczonych żaków i wagantów, Warszawa 1987.

4. Roszko J., Collegium Maius i jego lokatorzy, Kraków 1983.

5. Barycz H., Dzieje nauki w Polsce w epoce Odrodzenia, Warszawa 1957.

6. Tazbir J., Reformacja – kontrreformacja – tolerancja, Wrocław 1999.

7. Kizwalter T., Ludzie i idee oświecenia, Warszawa 1987.

8. Kryńska E.J., Skreczko A.: Wychowanie - ale jakie?, Białystok 2007

9. Kryńska E.J., Wróblewska U., Szarkowska A., Dąbrowska J. Patriotyzm a wychowanie, Białystok 2009

10. Kryńska E.J, Staropolski etos wychowania, Białystok 2006

11. Kryńska E. J., Ideały wychowawcze i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku, t. I, II, Białystok 2006

12. Suplicka A., Prywatne szkoły średnie i zawodowe w województwie białostockim w II Rzeczypospolitej, Białystok 2015

13.Wróblewska U., Działalność kulturalno-oświatowa Karaimów w Drugiej Rzeczypospolitej, Białystok 2015

14.Wróblewska U. , Oświata Tatarów w Drugiej rzeczypospolitej, Warszawa 2012

15. Teofilewicz L., Działalność KEN w województwie podlaskim, Warszawa 1971.

16. literatura dotycząca projektowania uniwersalnego: https://www.zycieszkoly.com.pl/artykul/projektowanie-uniwersalne-w-edukacji; https://docplayer.pl/221762893-Uniwersalne-projektowanie-zajec-jako-droga-do-zaspokajania-zroznicowanych-potrzeb-edukacyjnych.html

3. Materiały źródłowe

1. Konarski S., Pisma pedagogiczne, red. B. Suchodolski, Wrocław 1955.

2. Materiały do ćwiczeń z historii wychowania, wybór: S. Kot, Warszawa 1994.

3. Teksty źródłowe do dziejów wychowania, wybór: S. Możdźeń /8 tomów/, Kielce 1993.

4. Źródła do dziejów myśli pedagogicznej, t. I - XI, Wrocław 1956 - 1969.

5. Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, oprac. S. Wołoszyn /3 tomy/, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

KA7_WG1 - Ma pełną wiedzę na temat filozofii człowieka, wychowania i aksjologii, subdyscyplin pedagogiki oraz potrafi ją odnieść do osobowego, integralnego rozwoju siebie i ucznia.

KA7_WG3- Ma wiedzę dotyczącą klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania oraz ich wartości aplikacyjnych, potrafi je krytycznie oceniać i twórczo wykorzystywać

KA7_WK4 - Ma wiedzę dotyczącą alternatywnych form edukacji ich powiązań z nurtami i systemami pedagogicznymi, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania

KA7_WK7 - Ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, oraz roli nauczyciela/wychowawcy w rozwijaniu postaw i zachowań dzieci/uczniów oraz zasad i norm etycznych obowiązujących w przedszkolu i szkole; znaczenia własnego rozwoju nauczyciela w pracy z dziećmi

KA7_UO7 - Rozpoznaje specyfikę środowiska lokalnego i regionalnego oraz podejmuje współpracę na rzecz dobra dzieci/uczniów i tego środowiska

KA7_UU6 - Projektuje i realizuje działania, mające na celu edukację aksjologiczną i wychowanie ku wartościom, wprowadza dzieci/uczniów w świat wartości

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie:

- zaliczenie końcowe na ocenę (forma pisemna)

- obecności na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach)

-51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędne do uzyskania oceny pozytywnej

1. dostateczny – przy osiągnięciu przez studenta wyniku w granicach 51-59% - ocena dostateczna (3,0)

2. więcej niż dostateczny – przy osiągnięciu przez studenta wyniku w granicach 60-69% - ocena dostateczna plus (3,5)

3. dobry – przy osiągnięciu przez studenta wyniku w granicach 70-79% - ocena dobra (4,0)

4. więcej niż dobry – przy osiągnięciu przez studenta wyniku w granicach 80-89% - ocena dobra plus (4,5)

5. bardzo dobry – przy osiągnięciu przez studenta wyniku w granicach 90-100% - ocena bardzo dobra (5,0)

- student złożonym podpisem potwierdza znajomość uzyskanej oceny

Prowadzący zajęcia informuje studentów o formie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, wskazuje wymagania techniczne konieczne do uczestnictwa w weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego istnieje możliwość wprowadzenia różnorodnych form zaliczenia dla osób ze szczególnymi potrzebami (po wcześniejszym uzgodnieniu z wykładowcą).

Zakres tematów:

Tematyka

1. Historia wychowania jako dyscyplina naukowa

2. Wychowanie dzieci w starożytności. Dorycki i joński model wychowania. Wychowanie i szkolnictwo w starożytnym Rzymie w okresie republiki i cesarstwa

3. Narodziny uniwersytetów. Akademia Krakowska i jej znaczenie

4. Wychowanie w okresie renesansu, rola reformacji i kontrreformacji w szkolnictwie i kulturze europejskiej; humanizm i jego wpływ na teorię i praktykę pedagogiczną; przedstawiciele epoki Renesansu i ich poglądy na wychowanie

5. Nowożytna myśl pedagogiczna: twórczość Johna Locke'a, Jana Jakuba Rousseau; Koncepcja szkoły Jana Amosa Komeńskiego, Jana Henryka Pestalozziego, Fryderyka Herbarta

6. Sytuacja szkolnictwa polskiego w okresie oświecenia: upadek kultury i szkolnictwa w Polsce XVII-XVIII w.; reformy szkolne Stanisława Konarskiego, Adama Czartoryskiego; Działalność Collegium Nobilium i Szkoły Rycerskiej

7. Oświata i szkolnictwo polskie w okresie zaborów- wpływ zaborów na polską edukację: austriacki - Galicja, rosyjski – Królestwo Polskie, Królestwo Kongresowe; pruski – poznańskie i Śląsk;

8. Koncepcje i placówki wychowania przedszkolnego i początkowego.

9. Polska myśl pedagogiczna i pierwsze ochronki do 1918 roku

10. Organizacja szkolnictwa i myśl pedagogiczna w II Rzeczypospolitej. Wychowanie przedszkolne w II RP.

11. Oświata polska w czasie II wojny światowej. Tajne nauczanie.

12. Kolokwium. Zaliczenie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania: dyskusja, praca z tekstem źródłowym, pokaz, problemowa, projekt, prezentacja, metody dydaktyczne z

zastosowaniem zasad projektowania uniwersalnego w edukacji.

możliwość realizacji nie więcej niż 50% zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala B125 (cwi)
Agnieszka Suplicka 18/ szczegóły
2 każda środa, 9:45 - 11:15, sala B125 (cwi)
Agnieszka Suplicka 12/ szczegóły
3 każda środa, 11:30 - 13:00, sala B125 (cwi)
Agnieszka Suplicka 12/ szczegóły
4 każda środa, 11:30 - 13:00, sala B126 (sem)
Urszula Wróblewska 13/ szczegóły
5 każda środa, 13:15 - 14:45, sala B126 (sem)
Urszula Wróblewska 14/ szczegóły
6 każda środa, 9:45 - 11:15, sala B126 (sem)
Urszula Wróblewska 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)