Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Andragogika 380-RS1-1AND
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Aleksander T.: Kształcenie ustawiczne, (w:) Pedagogika społeczna. Warszawa 1993 s.295-318

2. Aleksander T.: Andragogika. Podręcznik akademicki. Radom-Kraków 2009

3. Czerniawska O.: Edukacja osób ,,Trzeciego Wieku” (w:) Wprowadzenie do andragogiki. Warszawa 1996 s.213-236

4. Demetrio D.: Edukacja dorosłych, W: Pedagogika, t.3 Gdańsk 2006 s.113-128.

5. Demetrio D.: Pedagogika pamięci. Łódź 2009.

6. Dubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Biografie i uczenie się, Łódź 2015

7. Halicka M., Halicki J.: Integracja społeczna i aktywność ludzi starych, (w:) Polska starość. Gdańsk 2002 s.189-218.

8. Halicki J.: Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej. Białystok 2000

9. Halicki J.: Edukacja w starości jako działanie poprawiające jakość życia seniorów. Chowanna T.2:2009, s.203-213.

10. Halicki J.: Obrazy starości rysowane przeżyciami seniorów. Białystok 2012

11. Halicki J.: Edukacja osób starszych w Polsce – jej wymiar teoretyczny i praktyczny. Edukacja Dorosłych 2013 nr 2 s.9-18

12. Kargul J.: Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Wrocław 2005, s.120-142

13. Kruszewski K.: Wizerunek ucznia we współczesnych koncepcjach dydaktycznych, (w:) Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych [Red.]

T. Wujek. Warszawa 1992, s.228-259.

14. Lengrand P.: Obszary permanentnej samoedukacji. Warszawa 1995

15. Malewski M.: Andragogika i jej metodologiczne dylematy (w:) Wprowadzenie do andragogiki. Warszawa 1996, s.391-430

16. Malewski M.: Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice. Wrocław 2010.

17. Marotzki W.: Kierunki rozwoju koncepcja badań biograficznych w naukach o wychowaniu, (w:) Edukacja alternatywna. [Red.] J.

Piekarski, B. Śliwerski,. Kraków 2000, s.132-143.

18. Nowak J., Cieślak A.: Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie. Warszawa 1973 s.28-58

19. Oleś P.K.: Psychologia człowieka dorosłego, Warszawa 2011

20. Pachociński R.: Andragogika w wymiarze międzynarodowym. Warszawa 1998 s. 35-48

Efekty uczenia się:

KP6_WG1 - zna terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych - zaliczenie, konsultacje, dyskusja

KP6_WK6 - ma uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę - zaliczenie, konsultacje, dyskusja

KP6_UO1 - potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań - konsultacje, dyskusja

KP6_KO1 - ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki - konsultacje, dyskusja

KP6_KR1 - dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki - konsultacje, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny (minimum 3,0) z testu obejmującego treści wykładów (min. 50% punktów).

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładów jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń (osiągnięcie minimum oceny 3,0).

Zakres tematów:

1. Teoretyczno-metodologiczne założenia andragogiki

2. Istota andragogiki jako dyscypliny naukowej. Podstawowe pojęcia

3. Możliwości rozwoju i zdolność uczenia się człowieka dorosłego

4. Elementy dydaktyki dorosłych

5. Proces kształcenia człowieka dorosłego

6. Geneza i rozwój oświaty dorosłych w Polsce i na świecie.

7. Zarys idei anrdragogicznych w wymiarze historycznym.

9. Badania biograficzne w teorii i praktyce andragogicznej.

10. Gerontologia edukacyjna oraz edukacja ludzi starszych w Polsce i na świecie.

Metody dydaktyczne:

wykład, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala C2.2 (wyk)
Krzysztof Czykier 66/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)