Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika resocjalizacyjna 380-RS1-2PRE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Ambrozik W., Wpływ koncepcji behawioralnych na współczesne systemy resocjalizacji instytucjonalnej, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 2013, Nr 2, s.9-23.

- Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja: zarys koncepcji rozwijania potencjałów, Resocjalizacja Polska 2014, Nr 7, s. 13-28.

- Kowalczyk M.H., Współczesne koncepcje oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób z zaawansowanymi przejawami zaburzeń w zachowaniu i niedostosowania społecznego, Polska Myśl Pedagogiczna 2020, Nr 6, s. 113–130.

- Siemionow J., Poznawcza koncepcja funkcjonowania człowieka, odniesienia do resocjalizacji nieletnich: możliwości zmiany w kierunku jednostki samodzielnej, Resocjalizacja Polska 2012, Nr 3, s. 227-236.

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700 z późn. zm

Literatura dodatkowa:

- Górecki P., Kobes P., Konarska-Wrzosek V., Wspieranie i resocjalizacja nieletnich. Komentarz, Warszawa 2023.

- Opora R., Breska R., Jezierska J., Piechowicz M. (red.), Współczesne modele i strategie resocjalizacji, Warszawa 2017.

- Ozga E., Program profilaktyki zagrożeń w środowisku lokalnym (w:) Z. Gawlina (red.) Kształtowanie postaw czynnych i więzi środowiskowych, Kraków 2001, s. 103 – 112.

- Wach T. J., Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Osoba studiująca:

- zna terminologię używaną w pedagogice resocjalizacyjnej i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych;

- ma wiedzę o miejscu pedagogiki resocjalizacyjnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi;

- zna teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów;

- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej;

- potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań;

- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny, i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

Praca na zajęciach: 2 pkty za każdą aktywność (max. 10 pktów)

Kolokwium: 30 pktów

RAZEM: 40 pktów

Punktacja i oceny:

36 – 40 pkt = 5

32 – 35 pkt = 4,5

28 – 31 pkt = 4

25 – 27 = 3,5

21 – 24 pkt = 3

Zakres tematów:

Przedmiot, cele, zadania funkcje, zakres oraz podstawowa terminologia pedagogiki resocjalizacyjnej. Interdyscyplinarność i działy pedagogiki resocjalizacyjnej. Pojęcie normy i jej znaczenie w procesie resocjalizacji. Funkcjonalny model resocjalizacji. Nieprzystosowanie społeczne i jego specyfika (definiowanie, etiologia, koncepcje, typologie). Dzieje resocjalizacji nieletnich. Systemy wychowania resocjalizującego. Prawny wymiar oddziaływań resocjalizacyjnych w kontekście standardów międzynarodowych. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy oddziaływań resocjalizacyjnych. Resocjalizacja penitencjarna i jej specyfika. Probacja i jej znaczenie w procesie resocjalizacji.

Metody dydaktyczne:

Praca z tekstem, praca z materiałem audiowizualnym, dyskusja, analiza tekstu, infografika, praca grupowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 10:30 - 12:45, sala C1.2 (teatralna)
Aleksandra Lewandowska 25/ szczegóły
2 każdy czwartek, 8:00 - 10:15, sala C1.2 (teatralna)
Aleksandra Lewandowska 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)