Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań społecznych 380-RS2-1MBS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

• Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004, PWN.

• Blaikie N., Designing Social Research, Cambridge 2009, Polity Press.

• Galewicz W. (red.), Etyczne i prawne granice badań naukowych, Kraków 2009, Universitas.

• Kubinowski D., Nowak M. (red.) Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Impuls, Kraków, 2006.

• Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 2009, PWN.

• Palka S., Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej, Impuls, Kraków 2018.

• Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk 2006, GWP.

• Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2010, GWP.

Literatura uzupełniająca:

• Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Szmidt K. (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, Impuls, Kraków 2010.

• Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Literatura uzupełniająca:

Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Szmidt K. (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, Impuls, Kraków 2010.

Efekty uczenia się:

Student/ studentka

• definiuje podstawowe pojęcia z zakresu metodologii badań społecznych (sposób weryfikacji: kolokwium pisemne); (KA7_WG2);

• opisuje założenia ontologiczne, epistemologiczne i metodologiczne orientacji badawczych w metodologii badań społecznych (sposób weryfikacji: kolokwium pisemne); (KA7_WG4); (KA7_UO1);

• wyjaśnia znaczenie teorii naukowych w orientacji pozytywistycznej w metodologii badań społecznych (sposób weryfikacji: kolokwium pisemne); (KA7_WG4);

• dokonuje wyboru teorii naukowej i projektuje problematykę badawczą (sposób weryfikacji: kolokwium pisemne); (KA7_UO3);(KA7_UO1);

• dokonuje analizy porównawczej cech paradygmatu pozytywistycznego i humanistycznego w metodologii badań społecznych (sposób weryfikacji: kolokwium pisemne); (KA7_WG4); (KA7_UO1);

• opisuje zasady etycznego postępowania w badaniach naukowych (sposób weryfikacji: kolokwium pisemne); (KA7_WK8);

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu:

kolokwium pisemne, pytania wymagające otwartej wypowiedzi, wyjaśnienia, porównania, podawania trafnych przykładów;

minimum 51% punktów wymagane dla oceny dostatecznej;

50% nieobecności nieusprawiedliwionych podczas wykładów kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1.Podstawy filozoficzne orientacji poznawczych w badaniach naukowych – ogólne założenia ontologiczne i epistemologiczne. Pojęcie, kryteria klasyfikacji i struktura nauki. Podstawowe pojęcia metodologii badań społecznych (metoda, metodologia nauk, metodologia badań społecznych. Geneza i rozwój koncepcji badania zjawisk społecznych. Metodologiczne podstawy współczesnych nauk społecznych – orientacja poznawcza pozytywistyczna i humanistyczna.

2.Założenia filozoficzne – ontologiczne, epistemologiczne i metodologiczne orientacji pozytywistycznej (empiryczne badania ilościowe). Ranga teorii naukowych w badaniach ilościowych. Pojęcie, cechy i funkcje teorii naukowej.

3.Procesy poznania naukowego- analiza i synteza, dedukcja i indukcja, porównywanie i przeciwstawianie, uogólnianie i wnioskowanie. Wyjaśnianie w nauce. Pojęcie i rodzaje wyjaśnień. Prawa nauki i ich rodzaje.

4.Założenia filozoficzne – ontologiczne, epistemologiczne i metodologiczne orientacji humanistycznej (empiryczne badania jakościowe). Ranga wyjaśniania i rozumienia. Hermeneutyka jako procedura osiągania rozumienia. Etyczny wymiar badań jakościowych.

5.Koncepcje rozwoju nauki – kumulatywna i rewolucyjna. Pojęcie i znaczenie paradygmatu w rozwoju nauki. Porównanie cech paradygmatu pozytywistycznego i humanistycznego w metodologii badań społecznych. Łączenie badań ilościowych i jakościowych –

badania eklektyczne.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, metody aktywizujące – aktywne uczenie się, metody problemowe, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)