Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Prokuratura w Polsce 370-PS5-5PSPFR
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych: KA7_WG3

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa KA7_WK3

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa KA7_UW1

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa KA7_UO1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny KA7_KK2

Sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań, zaliczenie pisemne;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia w formie zdalnej.

Zakres tematów:

1. Struktura i zadania prokuratury

2. Rys historyczny prokuratury e-learning

3. Modele prokuratury w wybranych państwach e-learning

4. Działania władcze prokuratury e-learning

5. Działalność Prokuratury w postępowaniu przygotowawczym

6. Działalność Prokuratury w postępowaniu sądowym i w innych postępowaniach

7. Prawa i obowiązki prokuratora

8. Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa prokuratora

9. Udział Prokuratury w postępowaniu sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

10. Współpraca Prokuratury w ramach UE e-learning

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, dyskusja moderowana

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 17:30 - 19:45, sala 120
każdy czwartek, 16:00 - 17:30, sala e-learning
Adrianna Niegierewicz-Biernacka 16/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)