Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium, cz. I 330-PS1-3RSD1
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 2020.

2. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009.

3. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009.

3. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010.

4. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

3RSD1_W01 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3RSD1_W02 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3RSD1_W03 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3RSD1_W04 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

UMIEJĘTNOŚCI:

3RSD1_U01Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3RSD1_U02 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3RSD1_U03 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3RSD1_U04 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3RSD1_U05 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

3RSD1_K01 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3RSD1_K02 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3RSD1_K03 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia seminarium:

- opracowanie koncepcji pracy (temat pracy, uzasadnienie wyboru tematu, problem badawczy, cel pracy, plan pracy, literatura) z zachowaniem zasad etyki.

- złożenie i zaakceptowanie przez promotora pierwszego rozdziału pracy licencjackiej.

Ogólne warunki określa rozdział XI Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Obwieszczenie nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr 2424 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku).

Dopuszczalne dwie nieobecności na seminarium.

Zakres tematów:

1. Cel, zakres i przedmiot seminarium dyplomowego

2. Określenie celu pracy licencjackiej: cechy pracy, kryteria oceny merytorycznej, rola promotora

3. Wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z metodologią i przebiegiem badania naukowego (podstawowe metody badawcze, determinanty ich wyboru, narzędzia badawcze)

4. Zasady pisania prac naukowych, wymagania stawiane tekstowi pracy (formalne, merytoryczne, etyczne)

5. Formułowanie problemów badawczych

6. Określenie zasad wyboru tematu pracy licencjackiej (granice wyznaczania tematyki pracy, kryteria doboru tematu, formułowanie problemu badawczego).

7. Organizacja procesu pisania pracy licencjackiej, omówienie prawidłowej kolejności poszczególnych etapów pisania pracy, warsztat pracy.

8. Analiza materiałów źródłowych (umiejętność oceny i selekcji materiałów; analiza literatury naukowej) w aspekcie przygotowywanej pracy licencjackiej.

9. Określenie problematyki badawczej, celu pracy i tematu pracy wraz z uzasadnieniem.

10. Konstrukcja i prezentacja planów pracy

Metody dydaktyczne:

zajęcia w formie konwersatorium, prezentacja elementów koncepcji pracy, dyskusja nad określonymi problemami.

W zależności od wyboru promotora max. 6 godz. seminarium może się odbywać z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy edUPortal w formie asynchronicznej (tj. e-learningu).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 203
Henryk Wnorowski 12/ szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 220
Renata Przygodzka 15/ szczegóły
3 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 229
Dorota Wyszkowska 14/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 221
Joanna Prystrom 16/ szczegóły
5 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 208
Anna Wildowicz-Szumarska 15/ szczegóły
6 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 229
Teresa Mróz 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)