Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Efektywność systemów logistycznych 330-ES2-2LESL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Blaik, Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy, PWE, Warszawa 2015.

M. Jacyna, K. Lewczuk, Projektowanie systemów logistycznych, PWN, Warszawa 2016.

S. Zamkowska, B. Zagożdżon, Systemy logistyczne w obsłudze przedsiębiorstw, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Puławskiego w Radomiu, Radom 2015.

Literatura uzupełniająca:

B. Galińska, Gospodarka magazynowa, Difin, Warszawa 2016.

N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, Analiza finansowo-ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

M. Matulewski, S. Konecka, P. Fajfer, A. Wojciechowski, Systemy logistyczne, Komponenty. Działania. Przykłady, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008.

A. Szymonik, Security in logistic systems, Lodz University of Technology Press, Lodz 2014.

A. Szymonik, D. Chudzik, Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej, Difin, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

2LESL_W01: kolokwium, rozwiązywanie zadań obliczeniowych i problemowych, aktywność na zajęciach

2LESL_W02: kolokwium, rozwiązywanie zadań obliczeniowych i problemowych, aktywność na zajęciach

2LESL_W03: kolokwium, rozwiązywanie zadań obliczeniowych i problemowych, aktywność na zajęciach

2LESL_U01: rozwiązywanie zadań obliczeniowych i problemowych, aktywność na zajęciach

2LESL_U02: rozwiązywanie zadań obliczeniowych i problemowych, aktywność na zajęciach

2LESL_U03: rozwiązywanie zadań obliczeniowych i problemowych, aktywność na zajęciach

2LESL_U04: rozwiązywanie zadań obliczeniowych i problemowych, aktywność na zajęciach

2LESL_U05: rozwiązywanie zadań obliczeniowych i problemowych, aktywność na zajęciach

2LESL_K01: rozwiązywanie zadań obliczeniowych i problemowych, aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to:

Kolokwium pisemne – test wyboru, teoretyczny. Aby zaliczyć kolokwium, Student powinien otrzymać co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia.

Ocena w ramach pracy własnej – rozwiązywanie zadań grupowych i/lub indywidualnych, opracowanie studiów przypadku, formułowanie zaleceń. Student powinien otrzymać co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia.

Ocena końcowa jest sumą ocen z kolokwium i pracy własnej, aktywność na zajęciach może poprawić ocenę końcową. Standardowa skala ocen - 51% pkt (3,0), 61% (3,5), 71% (4,0), 81% (4,5), 91% (5,0).

Dopuszczalne są dwie nieobecności na ćwiczeniach. Nieobecności należy odrobić na konsultacjach.

Zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego istnieje możliwość ustalenia z prowadzącym formy zaliczenia ćwiczeń, uwzględniając osoby ze szczególnymi potrzebami.

Zakres tematów:

Istota systemów logistycznych i pomiar efektywności

Kształtowanie systemów i procesów logistycznych

Funkcjonowanie magazynu w systemie logistycznym, jednostka ładunkowa w gospodarce magazynowej

Rozplanowanie magazynu i modele decyzyjne lokalizacji magazynu

Analiza produkcji i gospodarki materiałami

Ocena efektywności zarządzania zapasami, kompletacji, wydania, transportu

Nakłady i koszty w systemach logistycznych, ocena efektywności systemu logistycznego (w tym wydajności magazynu)

Przykłady istniejących systemów logistycznych

Zaliczenie

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, analiza studiów przypadku, praca grupowa i/lub indywidualna - uwzględniając zasady projektowania uniwersalnego w edukacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
4 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 132
Joanna Zielińska 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)