Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Transport i spedycja międzynarodowa 330-ES2-2LTSM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. A. Sikorski, Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym : instruktaż i wzorcowa dokumentacja dla logistyków i spedytorów, ODDK, Gdańsk.

2. J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2019.

3. E. Gołembska (red.), Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2014.

4. D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski, Międzynarodowe konwencje przewozowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019.

5. J. H. Bookbinder, Handbook of global logistics, Springer, New York 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Boruczkowska, Handel zagraniczny, studia przypadków, PWE, Warszawa 2015.

2. E. Gołembska, Z. Bentyn, Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2012.

3. D. Waters, Global logistics, New directions in supply chain management

6thedition, The Chartered Institute of Logistics and Transport, London Philadelphia New Delhi 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

2LTSM_W01 praca pisemna, aktywność na zajęciach

2LTSM_W02 praca pisemna, aktywność na zajęciach

2LTSM_W03 praca pisemna, aktywność na zajęciach

2LTSM_W04 praca pisemna, aktywność na zajęciach

Umiejętności:

2LTSM_U01 prezentacja, praca pisemna, aktywność na zajęciach

2LTSM_U02 prezentacja, praca pisemna

2LTSM_U03 prezentacja, praca pisemna

2LTSM_U04 prezentacja, praca pisemna, aktywność na zajęciach

Kompetencje:

2LTSM_K01 prezentacja, praca pisemna, aktywność na zajęciach

2LTSM_K02 prezentacja, praca pisemna, aktywność na zajęciach

2LTSM_K03 prezentacja, praca pisemna, aktywność na zajęciach

2LTSM_K04 prezentacja, praca pisemna, aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to: prezentacja, praca pisemna, aktywność na zajęciach.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie wymaganej dla danej oceny liczby punktów:

91-100% - 5,0

81-90% - 4,5

71-80% - 4,0

61-70% - 3,5

51-60% - 3,0

0-51% - brak zaliczenia

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Transport globalny – uwarunkowania i czynniki rozwoju.

2. Istota spedycji międzynarodowej – rynek, organizacje, regulacje.

3. Międzynarodowy rynek transportowy – podaż usług w ujęciu międzygałęziowym.

4. Teoretyczne i prawne aspekty transportu i spedycji międzynarodowej. Gestia transportowa, Incoterms i inne formuły handlowe.

5. Dokumentacja w procesach spedycyjnych. Informatyczne narzędzia w działalności spedycyjnej.

6. Zarządzanie transportem i spedycją międzynarodową w handlu zagranicznym.

7. Zrównoważony transport. Wpływ transportu na globalne środowisko naturalne.

8. Prezentacje studentów (3 zajęcia).

9. Transport multimodalny – istota, kierunki rozwoju.

10. Europejska i światowa polityka transportowa.

11. Ubezpieczenia w transporcie międzynarodowym.

12. Kontrola jakościowo-ilościowa i bezpieczeństwo przewozów.

13. Posumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne:

Praca samodzielna oraz praca w grupach przy rozwiązywaniu zadań, studium przypadków, prezentacja multimedialna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
4 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 205
Łukasz Bugowski 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)