Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Paleobiologia 320-BS1-3PAL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dzik J. Dzieje życia na Ziemi. Wprowadzenie do paleobiologii. PWN, Warszawa, 2003 (lub nowsze).

2. Jachowicz A., Dybova-Jachowicz S. Paleobotanika. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2003.

3. Raup D.M., Stanley S.M. Podstawy paleontologii. PWN, Warszawa, 1984.

4. Szweykowska A., Szweykowski J. Botanika. Tom 2. Systematyka. PWN, Warszawa, 2007.

5. Willis K. J., McElwain J.C. The Evolution of Plants. Oxford University Press, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. Dybova-Jachowicz S., Sadowska A. (red.). Palinologia. Wydawnictwa Instytutu Botaniki PAN, Kraków, 2003.

2. Stanley S.M. Historia Ziemi. PWN, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

Wiedza:

1. Student rozumie, że wiele spośród wspólnych cech organizmów uwidocznionych w zapisie kopalnym oraz obserwowanych współcześnie świadczy o ich pokrewieństwie ewolucyjnym: KA7_WG1.

2. Student zna obserwowane na przestrzeni czasu geologicznego globalne zmiany bioróżnorodności: KA7_WG1.

3. Student zna i rozumie wpływ czynników biotycznych i abiotycznych środowiska na organizmy żyjące w minionych epokach geologicznych oraz na ich szansę zachowania się w zapisie kopalnym: KA7_WG3.

4. Student zna i rozumie procesy ewolucyjne odpowiedzialne za zmiany zachodzące w przyrodzie ożywionej w skali czasu geologicznego: KA7_WG5.

Sposoby weryfikacji:

- KA7_WG1, KA7_WG3, KA7_WG5 - pisemny egzamin testowy.

W razie konieczności (wynikającej z sytuacji epidemicznej) powyższa weryfikacja i ocena odbywa się w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w załączniku („Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku”) do Uchwały nr 2527 Senatu UwB z dnia 26.06.2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczenie do egzaminu: uzyskania oceny pozytywnej z zaliczenia laboratorium.

Zaliczenie wykładu: pozytywna ocena z pisemnego egzaminu testowego.

W razie konieczności (wynikającej z sytuacji epidemicznej) ocenianie odbywa się w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w załączniku („Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku”) do Uchwały nr 2527 Senatu UwB z dnia 26.06.2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Zakres tematów:

1. Paleontologia a paleobiologia. Fosylizacja i zapis kopalny. Ewolucja a zapis paleontologiczny. Biostratygrafia. Geologiczna skala czasu. Ery paleozoiczne a paleofityczne.

2. Najstarsze ślady życia. Kamienie milowe w historii zwierząt i roślin na Ziemi. Wielkie wymierania.

3. Morfologia teoretyczna i funkcjonalna w paleontologii.

4. Podstawowe metody badań paleobotanicznych i paleozoologicznych.

5. Paleoekologia czwartorzędu.

Metody dydaktyczne:

Wykład, konsultacje; w razie konieczności spowodowanej sytuacją epidemiczną - w formie nauczania zdalnego (w czasie rzeczywistym).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mirosława Kupryjanowicz, Piotr Jadwiszczak 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)