Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Paleobiologia 320-BS1-3PAL
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dzik J. Dzieje życia na Ziemi. Wprowadzenie do paleobiologii. PWN, Warszawa, 2003 (lub nowsze).

2. Jachowicz A., Dybova-Jachowicz S. Paleobotanika. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2003.

3. Raup D.M., Stanley S.M. Podstawy paleontologii. PWN, Warszawa, 1984.

4. Szweykowska A., Szweykowski J. Botanika. Tom 2. Systematyka. PWN, Warszawa, 2007.

5. Willis K. J., McElwain J.C. The Evolution of Plants. Oxford University Press, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. Dybova-Jachowicz S., Sadowska A. (red.). Palinologia. Wydawnictwa Instytutu Botaniki PAN, Kraków, 2003.

2. Stanley S.M. Historia Ziemi. PWN, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student rozumie, że wiele spośród wspólnych cech organizmów uwidocznionych w zapisie kopalnym oraz obserwowanych współcześnie świadczy o ich pokrewieństwie ewolucyjnym: KA7_WG1.

2. Student zna obserwowane na przestrzeni czasu geologicznego zmiany zachodzące w wybranych grupach organizmów (trylobity) będące efektem ich różnicowania się: KA7_WG1.

3. Student zna i rozumie wpływ czynników biotycznych i abiotycznych środowiska na organizmy żyjące w minionych epokach geologicznych (na przykładzie trylobitów, ameb skorupkowych, wyników analiz pyłkowych i badań makroszczątków roślinnych) oraz na ich szanse zachowania się w zapisie kopalnym (typy skamieniałości, procesy fosylizacyjne): KA7_WG3.

4. Student zna i rozumie procesy ewolucyjne odpowiedzialne za zmiany zachodzące w przyrodzie ożywionej w skali czasu geologicznego: KA7_WG5.

Umiejętności:

5. Student potrafi wykorzystywać szeroko rozumiane narzędzia laboratoryjne instrumenty pomiarowe i metody analityczne stosowane we współczesnej paleontologii (w tym paleobiologii; np. mikroskopy stereoskopowe, urządzenia wibracyjne, suwmiarki elektroniczne, stereopary, dedykowane oprogramowanie (POLPAL), technikę maceracji): KA7_UW2.

6. Student potrafi pracować zespołowo podczas analizy materiału paleontologicznego: KA7_UO7.

Kompetencje społeczne:

7. Student jest gotów do etycznego postępowania podczas pozyskiwania i pracy ze skamieniałościami: KA7_KR4.

Sposoby weryfikacji efektów:

- KA7_WG1, KA7_WG3, KA7_WG5, KA7_UO7, KA7_KR4 - przygotowanie sprawozdania z zajęć

- KA7_WG1, KA7_WG3, KA7_WG5, KA7_UW2 - pisemne kolokwium w formie testu

W razie konieczności (wynikającej z sytuacji epidemicznej) wspomniana weryfikacja i ocena odbywa się w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w załączniku („Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku”) do Uchwały nr 2527 Senatu UwB z dnia 26.06.2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach - dopuszcza się jedną usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach.

2. Przygotowanie sprawozdania z zajęć (na ocenę).

3. Ocena z pisemnego kolokwium w formie testu (na ocenę).

3. Zaliczenie na ocenę pozytywną laboratorium - na podstawie pozytywnych wyników aktywności wymienionych w pkt. 1-2. Ocena zaliczeniowa jest średnią arytm. z ocen cząstkowych.

4. Spełnienie ww. wymieniowych warunków kwalifikuje studenta do dopuszczenia do egzaminacyjnego testu końcowego.

Zakres tematów:

1. Rodzaje skamieniałości. Procesy fosylizacyjne.

2. Podstawowe metody pozyskiwania i analizy materiału kopalnego.

3. Trylobity. Widzenie trylobitów jako przykład analizy funkcjonalnej.

4. Wymarłe koralowce: rugozy i denkowce.

5. Amonity.

6,7,8. Metody badań stosowane w paleoekologii czwartorzędu: analiza pyłkowa.

9,10,11. Metody badań stosowane w paleoekologii czwartorzędu: analiza makroszczątków roślinnych.

12. Program POLPAL - do zliczeń, tworzenia wykresów i analiz numerycznych w paleoekologii.

13, 14, 15. Metody badań stosowane w paleoekologii czwartorzędu.

Metody dydaktyczne:

Pokaz, dyskusja, obserwacja, metoda laboratoryjna, konsultacje.

W razie konieczności spowodowanej sytuacją epidemiczną - w formie nauczania zdalnego (w czasie rzeczywistym).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Jadwiszczak, Magdalena Fiłoc, Danuta Drzymulska 8/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Danuta Drzymulska, Piotr Jadwiszczak, Magdalena Fiłoc 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)