Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroorganizmy w środowisku - semestr zimowy 320-MS1-2MWS
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bednarek R., Dziadowic H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

2. Błaszczyk M.K. Mikrobiologia środowisk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

3. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. Mikrobiologia techniczna. Tom 1. Mikroorganizmy i środowiska ich występowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Schlegel H.G. Mikrobiologia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

2. Walczak M., Burkowska A., Swiontek-Brzezinska M., Kalwasińska A. Podstawy mikrobiologii w teorii i praktyce. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.

Efekty uczenia się:

1. Student zna zasadnicze procesy kształtujące populacje i biocenozy mikroorganizmów w rożnych typach ekosystemów oraz potrafi scharakteryzować poszczególne grupy mikroorganizmów zasiedlających rożne ekosystemy (KP6_WG1, KP6_UW3).

2. Student zna procesy biochemiczne związane z interakcjami pomiędzy organizmami wyższymi i mikroorganizmami (KP6_WG4).

3. Student zna korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem mikroorganizmów w życiu społecznym i gospodarce (KP6_WG8, KP6_KO1)

4. Student zna podstawowe metody stosowane w mikrobiologii środowiskowej (KP6_U W1).

5. Student umie wykorzystać podstawowe narzędzia laboratoryjne w celu wykonania mikrobiologicznych analiz środowiska oraz prowadzić ich dokumentację (KP6_UW1, KP6_UW4).

6. Student potrafi stosować terminologię fachową z zakresu mikrobiologii środowiska (KP6_UK3).

7. Student szanuje prace własną oraz innych członków zespołu (KP6_UO2).

Sposoby weryfikacji:

1. Bieżąca ocena pracy zespołowej podczas wykonywania analiz w trakcie zajęć laboratoryjnych (sprawozdania pisemne) (KP6_U W1, KP6_UW1, KP6_UW4, KP6_UK3, KP6_UO2).

2. Kolokwium pisemne (KP6_WG1, KP6_UW3, KP6_WG4, KP6_WG8, KP6_KO1, KP6_UK3).

Metody i kryteria oceniania:

1. Kolokwium pisemne.

2. Bieżąca ocena pracy zespołowej podczas analizy uzyskanych w trakcie zajęć wyników (sprawozdania z zajęć).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z ogólnymi wymaganiami określonymi w § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

1. Spotkanie organizacyjne. Regulamin pracowni, BHP i udzielanie pierwszej pomocy. Wpływ czynników środowiskowych na rozwój drobnoustrojów. Zależności zachodzące pomiędzy mikroorganizmami w środowisku.

2. Czynniki fizyczne i chemiczne mające wpływ na wzrost drobnoustrojów. Określenie wpływu promieniowania UV, temperatury, pH, antybiotyków oraz wybranych środków dezynfekcyjnych (fenolu, jodyny i wody utlenionej) na wzrost wzorcowego szczepu bakterii Escherichia coli.

3. Gleba i ryzosfera jako środowisko bytowania mikroorganizmów. Oznaczanie grup ekologicznych mikroorganizmów glebowych

4., 5. Mikroorganizmy w glebie. Aktywność enzymatyczna mikroflory gleby. Odczyt płytek po inkubacji. Dokumentacja zdjęciowa i rysunkowa otrzymanych wyników.

6. Biodegradacja olejów mineralnych przez drobnoustroje glebowe.

7. Powietrze jako środowisko życia mikroorganizmów.

KOLOKWIUM I

8. Zależność liczebności mikroorganizmów od stężenia związków azotu i fosforu w wodzie. Teoretyczne podstawy procesu annamox.

9. Założenie hodowli mikroorganizmów wodnych na podłożach stałych wzbogaconych różnymi substancjami organicznymi. Badanie rozkładu związków organicznych oraz przemian związków azotu przez mikroorganizmy występujące w rożnych typach wód i ścieków

10. Oznaczanie BZT5 ścieków. Ocena podatności ścieków na oczyszczanie biologiczne.

11. Rola mikroorganizmów w procesie oczyszczania ścieków. Biocenoza osadu czynnego. Makroskopowa i mikroskopowa analiza osadu czynnego. Wyznaczanie indeksu osadu czynnego.

12., 13. Aktywność enzymatyczna osadu czynnego (aktywność dehydrogenazowa, oksydazowa, katalazowa, proteazowa, ureazowa)

14. Udział drobnoustrojów w obiegu węgla w przyrodzie. Założenie hodowli tlenowych drobnoustrojów celulolitycznych na podłożu stałym i pożywce płynnej.

15. Mikroorganizmy w wodzie, glebie i powietrzu. Analiza materiałów źródłowych oraz obowiązujących aktów prawnych.

KOLOKWIUM II

Metody dydaktyczne:

pokaz, metoda laboratoryjna, obserwacja, pomiar, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Puczko, Adam Więcko 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)