Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia fizyczna II 310-CS1-3CHF2
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Barrow G.N. 1978. Chemia fizyczna, PWN, Warszawa.

Brdicka R. 1970. Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa.

Praca zbiorowa. 1980. Chemia fizyczna, PWN, Warszawa.

Pigoń K, Ruziewicz Z. 2005. Chemia fizyczna t. 1, PWN, Warszawa.

Sobczyk L., Kisza A. 1981. Chemia fizyczna dla przyrodników, PWN, Warszawa.

Libuś W., Libuś Z. 1987. Elektrochemia, PWN, Warszawa.

Ościk J. 1983. Adsorpcja, PWN, Warszawa.

Paszyc S. 1983. Fotochemia, PWN, Warszawa.

Atkins P.W. 1999. Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

instrukcje do ćwiczeń

Efekty uczenia się:

K_W08 Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu elektrochemii roztworów elektrolitów, zjawisk powierzchniowych, fizykochemia układów zdyspergowanych i koloidów, oraz kinetyki chemicznej i katalizy.

K_W14 Wyjaśnia podstawowe aspekty budowy i zasady działania polarymetru, konduktometru, spektrofotometru i wiskozymetru.

K_W15 Operuje podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metodami i technikami ergonomii potrzebnymi przy stanowisku pomiarowym.

K_U03 Posługuje się aparaturą naukową i sprzętem laboratoryjnym podczas wykonywania eksperymentów chemicznych.

K_U04 Interpretuje wyniki przeprowadzonych doświadczeń chemicznych oraz porównuje otrzymane wartości eksperymentalne z danymi literaturowymi.

K_K07 Samodzielne wyszukuje informacje w literaturze w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

K_K03 Przyjmuje różne role podczas pracy w grupie.

Sposób weryfikacji: bieżąca ocena postępów pracy studenta podczas zajęć laboratoryjnych , ocena sporządzonych raportów

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie części doświadczalnej, złożenie opisowego sprawozdania, zdanie kolokwium do każdego ćwiczenia z części teoretycznej.

Zakres tematów:

Zajęcia wprowadzające

1. Adsorpcja kwasu etanowego na węglu aktywnym.

2. Wyznaczanie iloczynu rozpuszczalności AgCl

3. Kinetyka chemiczna. Badanie kinetyki jodowania acetonu

katalizowanego jonami wodorowymi

4. Konduktometryczne wyznaczanie stałej dysocjacji słabego

kwasu.

5. Badanie wpływu kwasu na kinetykę inwersji cukru metodą

polarymetryczną.

6. Lepkościowe oznaczanie punktu izoelektrycznego żelatyny.

7. Pomiar napięcia powierzchniowego cieczy metodą stalagmometryczną. Wyznaczanie parachory i refrachory.

8. Wyznaczanie stałej dysocjacji wskaźnika metodą

spektrofotometryczną.

Zajęcia uzupełniające

Zajęcia zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Ołdak 9/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Naumowicz 9/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Ołdak 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)