Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej 310-CS2-2OWIN
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej - Teoria i praktyka, Warszawa 2021

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2021

3. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2020

4. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca:

1. J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

2. R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, tomy 14A, 14B, 14C, Warszawa 2017

3. W. Machała, R.M. Sarbiński (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

Student:

zna i rozumie:

- aspekty prawne i etyczne związane z ochroną własności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej (KP7_WK1)

- metody kształcenia w odniesieniu do nauczanego

przedmiotu lub prowadzonych zajęć, a także znaczenie kształtowania postawy

odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej (KP7_WG25);

- jest gotów do promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej (KP7_KR5);

- umie kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy (KP7_UW20)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie powyżej 50% możliwych punktów za zaliczenie. Skala ocen od 2 do 5. Aktywność na zajęciach może podnieść ocenę o 0,5 stopnia.

Skala ocen od 2 do 5 zgodnie z następującą klasyfikacją:

do 50% punktów - 2

51%-60% punktów - 3

61%-70% punktów - 3,5

71%-80% punktów - 4

81%-90% punktów - 4,5

91%-100% punktów - 5

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia w formie zdalnej.

Zakres tematów:

I. Prawo autorskie

1. Utwór, rodzaje utworów

2. Wyłączenia spod przepisów ustawy prawo autorskie

3. Autorskie prawa osobiste i majątkowe, dozwolony użytek

4. Plagiat, w szczególności w twórczości akademickiej

5. Umowy prawnoautorskie

II. Prawo własności przemysłowej

1. Dobra własności przemysłowej i zasady ich ochrony

2. Wynalazki z zakresu nauk chemicznych

3. Znaki towarowe

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja moderowana, studia przypadków, analiza: orzecznictwa sądowego, dokumentacji zgłoszeniowej w UPRP, EPO.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 2001
Katarzyna Siemion 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii i Wydziału Stosunków Międzynarodowych - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)