Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJA-umiejętności łączone 1 340-AR1-1PJS
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 48
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Kompilacja materiałów zaczerpniętych z podręczników do nauki języka angielskiego na poziomie zaawansowania B2+/C1 oraz źródeł internetowych.

Speak Out Advanced, Pearson

New English File Advanced, OUP

New Total English - Advanced Pearson 2nd edition;

Collectors weekly - https://www.collectorsweekly.com/

Thomas, B.J. (1989). Advanced Vocabulary and Idiom. London: Edward Arnold.

McCarthy, M. and F. O’Dell (1994). English Vocabulary in Use upper-intermediate & advanced. Cambridge: CUP.

Materiały przygotowane przez prowadzącego na podstawie autentycznych źródeł anglojęzycznych.

www.bbc.co.uk/learningenglish/

www.britishcouncil.pl

www.ted.com

arte.tv

www.teacherluke.co.uk

www.economist.com

www.theguardian.com

Efekty uczenia się:

EK - wiedza

1. Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu słownictwa i gramatyki z tematyki objętej kursem. K_W13, K_W04, K_W02

2. Student zna i rozumie podstawowe zasady konstruowania eseju w formacie anglosaskim z uwzględnieniem właściwej stylistyki oraz interpunkcji. K_W04, K_W02, K_W12

3. Student posiada podstawowa wiedzę o pojęciach, zjawiskach i procesach prozodycznych oraz zna podstawową terminologię prozodyczną. K_W02, K_W03

EK – umiejętności

1. Student posiada umiejętności językowe na poziomie zapewniającym komunikowanie się w kraju nauczanego języka, w kontaktach z użytkownikami tego języka. Potrafi wypowiadać się dość płynnie, spontanicznie, używając właściwych sformułowań. K_U09,K_U08

2. Student potrafi korzystać ze strategii czytelniczych w celu określenia rodzaju, tematyki, celu i stylu tekstu oraz poprzez dostosowanie tych strategii do różnych typów tekstów (instruktażowych, prasowych, urzędowych, literackich, naukowych). Potrafi zrozumieć różnorodne teksty z różnych obszarów życia. K_U05, K_U01, K_U06

3. Student rozumie złożone wypowiedzi. Po wysłuchaniu tekstu student potrafi określić myśl przewodnią, znaleźć szczegółowe informacje, rozpoznać wyrażane opinie i kontekst tekstu mówionego. K_U08

4. Student potrafi poprawnie sformułować tezę i główne założenia eseju oraz potrafi poprawnie dobrać argumenty i przykłady popierające tezę eseju K_U05, K_U13, K_U11

EK – kompetencje

Student potrafi pracować w grupie, podejmować decyzje, negocjować, identyfikować i rozstrzygać problemy.K_K01, K_K02, K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestralne przedmiotu ma formę pisemną i obejmuje:

- kolokwia z wprowadzonego materiału

-bieżące prace kontrolne

-indywidualne prezentacje i wypowiedzi pisemne i ustne.

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie przynajmniej 55% z

w. wym. prac, regularne uczęszczanie na zajęcia,

systematyczne przygotowywanie się do zajęć, odrabianie

zadanej pracy domowej oraz aktywność na zajęciach.

Nieobecność na teście bez zwolnienia lekarskiego = 0%, nie ma możliwości poprawiania testów jednostkowych, jest możliwa ewentualna poprawa z całego semestru pod koniec tegoż;

Student ma prawo do dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych

Student, który opuści więcej zajęć bez usprawiedliwienia,

musi indywidualnie zaliczyć zaległy materiał na koniec semestru oraz opracować teksty dodatkowe wskazane przez nauczyciela.

Zakres tematów:

Znaczenia imion, kulturowa historia imion, utożsamianie z imionami,

Osobowość, MBTI test, nawyki osobowościowe,

Język angielski - historia języka, transformacja, różnice między osobami dwujęzycznymi i poliglotami, korzyści z nauki języka obcego, globalizacja, wielość i zróżnicowanie języka - idiomy, przysłowia, utarte frazy;

Rodzina - genologia, relacje i konflikty, wielkie rody historyczne;

American Trip - 10 odcinków podróży po USA zgłębiających problematykę rasową, kulturową, społeczną, polityczną i ekonomiczną;

CW-NY dirty history, Vinegar Valentines, Tarot cards mystery

Siła konwersacji - jak przeprowadzić udaną rozmowę;

Problemy społeczne - bezdomność studentów w USA, Czarni kowboje - debata

Metody dydaktyczne:

Praca indywidualna, w parach, grupach; projekty, prezentacje multimedialne i indywidualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 1D
Anna Siedlecka-Karny 16/ szczegóły
2 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 8
Eliza Krotke 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)