Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie 340-RP1-3SEL4
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Przykładowa literatura przedmiotu:

- Ю.А. Владимиров, Как написать дипломную работу?, Москва 2000.

- T.T. Kaczmarek, Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską, Warszawa 2005.

- U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową? Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

Literatura szczegółowa związana jest z tematyką pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot, zna i rozumie:

- utwory, zjawiska i procesy literackie oraz teorie wyjaśniające ich kulturowe podłoże i zależności między nimi KA6_WG3,

- metody analizy i interpretacji tekstów w obrębie wybranych tradycji i teorii literaturoznawczych KA6_WG8,

- podstawowy aparat pojęciowy służący do opisu zjawisk kulturowych istotnych dla analizy literatury danego obszaru językowego KA6_WG10,

- prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania działań związanych z daną kwalifikacją KA6_WK2,

-zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego KA6_WK3,

Student potrafi:

- przeprowadzać krytyczna analizę i interpretację tekstów literackich zastosowaniem metod filologicznych pozwalających oceniać ich znaczenie w procesie historyczno-kulturowym KA6_UW3,

- przeprowadzać krytyczna analizę i interpretację różnych wytworów kultury z zastosowaniem metod filologicznych pozwalających oceniać ich znaczenie w procesie historyczno-kulturowym KA6_UW4

- analizować typowe problemy filozoficzne istotne dla nauk z dziedziny humanistycznej KA6_UW5

- dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) KA6_UW6,

- właściwie dobierać źródła oraz informacje z nich pochodzące w obszarze literaturoznawstwa oraz dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji KA6_UW8,

- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu literaturoznawstwa z uwzględnieniem elementów społeczno-kulturowych KA6_UK3,

- brać udział w debacie w języku obcym, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich KA6_UK4,

- planować i organizować pracę indywidualną i pracę w zespole KA6_UO1,

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie KA6_UU1,

Student gotów jest do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy KA6_KK1,

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych KA6_KK2,

- uczestniczenia w życiu kulturalnym w jego różnorodnych formach KA6_KO5 3,

- przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych KA6_KR1

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów, ocena wykonania zadań pisemnych.

Ocena podsumowująca: ocena według kryteriów, praca licencjacka studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów, ocena wykonania zadań pisemnych.

Ocena podsumowująca: ocena według kryteriów, praca licencjacka studenta.

Formy zaliczenia przedmiotu:

zaliczenie, zaliczenie na ocenę, egzamin licencjacki

Zaliczenie semestru V na podstawie przygotowanego planu pracy z bibliografią, zebranego materiału badawczego i I rozdziału pracy.

Zaliczenie semestru VI na ocenę z wpisem do indeksu na podstawie złożonej pracy licencjackiej.

Egzamin licencjacki.

Zakres tematów:

Zakres tematyczny seminarium: zagadnienia z historii literatury rosyjskiej od Średniowiecza do lat 80-tych XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem prozy i poezji drugiej połowy XIX wieku (m. in. twórczość I. Turgieniewa, F. Dostojewskiego, L. Tołstoja, F. Tiutczewa, A. Feta). Program seminarium zostanie poświęcony interpretacji wybranych zagadnień w/w tematyki na przykładzie utworów literatury rosyjskiej (poezja, proza, dramat). Promotor dopuszcza tematy zaproponowane przez studentów.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

1. Seminarium dyplomowe

1. Zapoznanie studentów z oczekiwaniami i wymogami dotyczącymi pisania pracy dyplomowej

oraz zasadami uczestnictwa w zajęciach seminaryjnych.

2. Przygotowanie studentów do świadomego wyboru tematu pracy dyplomowej, dyskusja

i refleksja nad tematami i treścią prac osób uczestniczących w seminarium.

3. Wskazanie kierunku poszukiwać badawczych oraz zasugerowanie pierwszych pozycji

bibliograficznych, które będą punktem wyjścia do dalszej samodzielnej pracy.

4. Przygotowanie studentów do analizy zebranego materiału i omówienie napisanych przez

studentów fragmentów prac.

5. Napisanie i złożenie pracy dyplomowej.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe, warsztaty grupowe, dyskusja, konsultacje, praca w bibliotekach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 64
Joanna Dziedzic 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Filologicznego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)