Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat języka angielskiego II 390-FM1-1LJAII
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

English File 4th edition advanced Christina Latham-Koenig , Clive Oxenden , Jane Hudson , Kate Chomacki, Student's Book ; Workbook (OUP,2021)

English File 4th edition upper-intermediate Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki Student's Book ; Workbook (OUP,2020)

English File 4th edition intermediate plus Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki Student's Book ; Workbook (OUP,2020)

Literatura uzupełniająca:

- ‘Destination’ B2

- ‘Destination’ C1/C2

- artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych: www.oup.com/elt (Oxford University Press), www.longman.pl (Pearson Longman), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.bbcworld.com, www.euronews.net

- ‘Physics’ Graham Booth (Letts)

- www.ted.com

- www.sciencetoday.com

- breakingnewsenglish.com

- autorskie materiały prowadzącego

- kurzgesagt

- linguahouse.com

Efekty uczenia się:

Językoznawstwo

K_W55

zna język angielski na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U28

potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U29

umie korzystać ze źródeł wiedzy w języku angielskim w zakresie nauk fizycznych i ich zastosowań

K_K05

potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych

Pozostałe przedmioty z kształcenia ogólnego

K_W29

zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratoriach fizycznych właściwych dla wybranej specjalności

K_W31

zna prawa ochrony wynalazków, ogólne zasady komercjalizacji wyników badań oraz zasady przedsiębiorczości indywidualnej

K_W38

zna zasady ochrony wybranych urządzeń przed niepożądanym oddziaływaniem środowiska i zasady ochrony środowiska przed oddziaływaniem urządzeń, w zakresie przewidzianym programem specjalności

K_W39

ma podstawową wiedzę z zakresu etycznych i prawnych uwarunkowań związanych z praktycznymi zastosowaniami fizyki w produkcji przemysłowej, w tym zasady poufności i ochrony przed konkurencją, w zakresie przewidzianym programem specjalności

K_W52

zna koncepcję zarządzania jakością oraz charakteryzuje poszczególne metody i techniki stosowane w zarządzaniu jakością

K_W53

zna wymagania i obowiązki prawne związane z zapewnieniem jakości w pracy (np. w radioterapii, medycynie nuklearnej,radiologii zabiegowej); zna wybrane metody i narzędzia zarządzania w obszarze jakości

K_W57

ma elementarną wiedzę dotyczącą terminologii nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej w zakresie niezbędnym

K_U48

potrafi zidentyfikować i przeanalizować poszczególne procesy w jednostce z uwzględnieniem wymagań jakości i bezpieczeństwa oraz zaplanować odpowiednie działania

K_U51

potrafi samodzielnie planować samokształcenie i udoskonalanie swoje umiejętności poprzez doszkalanie, podtrzymywanie sprawności fizycznej i ruchowej

K_K01

zna ograniczenia swojej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

K_K03

rozumie znaczenie własności i uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób

K_K07

potrafi działać w myśl zasad przedsiębiorczości

K_K09

jest gotów do podejmowania odpowiedzialności związanej z wykonywaniem obowiązków zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypracowań pisemnych oraz na podstawie prezentacji z wybranej dziedziny fizyki medycznej z użyciem języka obcego .

Aby zaliczyć przedmiot student zobowiązany jest do:

- zaliczenia na ocenę pozytywną testów i prac pisemnych

- zaliczenie na ocenę kursu e-learningowego

- zaliczenie na ocenę pozytywną prezentacji z dziedziny fizyki medycznej

- obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczalne są 4 nieobecności w semestrze)

100% - 91% - bardzo dobry (5.0)

90% - 81% - dobry plus (4.5)

80% - 71% - dobry (4.0)

70% - 61% - dostateczny plus (3.5)

60% - 51% - dostateczny (3.0)

50% - 0% - niedostateczny (2.0)

Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie i egzamin na ocenę.

Zakres tematów:

Zrównoważony rozwój w perspektywie środowiska, ekonomii i dobrostanu człowieka.

Wpływ nowych technologii na społeczne i zawodowe życie człowieka

Tematy specjalistyczne:

1. Termodynamika

2. Optyka i fale

3. Prądy w obwodach – praca nad tekstem, zadania.

4. Elektromagnetyzm – praca nad tekstem, zadania.

5. Fizyka termalna – praca nad tekstem, zadania.

6. Fizyka mikroskopowa – praca nad tekstem, zadania.

Tematy z e-learningu:

1. Czym jest robotyka?

2. Wstęp do fizyki magnetyków.

3. Fizyka ciała stałego.

4. Fizjologia komórek.

5. Ochrona radiologiczna.

6. Działanie obserwatorium Chandra.

Metody dydaktyczne:

Konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Górska 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)