Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktorskie 270-NPS3-3SEMNP
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla celów przedmiotu i wskazana w cz. A. sylabusa.

Dodatkowa literatura wskazana jest indywidualnie w zależności od potrzeb.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywanie problemy i wykonywane zadania

SDNS_UW02 - Prowadzić rzetelne badania stanowiące wkład w rozwój dziedziny nauk społecznych, w tym uzasadniać podjęcie tematu badawczego, wskazać przedmiot badań, problem oraz cele; adekwatnie do problemu i przedmiotu badań określić zestaw technik i narzędzi do wykorzystania w pracy naukowej; dokonać interpretacji osiągniętych wyników oraz określić ich znaczenie - zaliczenie na ocenę

SDNS_UW03 - Dokonać analizy wybranych koncepcji naukowych w dziedzinie nauk społecznych oraz poddać je krytyce w odniesieniu do rzeczywistości społeczno-kulturowej, gospodarczej i prawnej - zaliczenie na ocenę

SDNS_UW04 - Napisać tekst spełniający merytoryczne i formalne wymogi publikacji naukowej i zgłosić go do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez MNiSzW, lub w monografii naukowej - zaliczenie na ocenę

Komunikowanie się - odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym - zaliczenie na ocenę

SDNS_UK02 - Potrafi przygotować oraz zaprezentować publicznie wyniki swoich badań naukowych, w tym w formie utrwalonej (publikacje naukowe) - zaliczenie na ocenę

SDNS_UK03 - Poprowadzić dyskusję na istotne tematy związane z rozwojem człowieka oraz funkcjonowaniem gospodarki i społeczeństwa - zaliczenie na ocenę

SDNS_UK04 - Dobierać argumenty, dane statystyczne, idee/koncepcje ze światowego dorobku nauk społecznych, aby prezentować wybrane obszary badawcze. Potrafi uczestniczyć w dyskusji nad wybranymi problemami współczesnego świata zarówno ze specjalistami, jak i innymi rozmówcami - zaliczenie na ocenę

Organizacja pracy - planowanie i praca zespołowa

SDNS_UO01 - Przygotować plan oraz harmonogram pracy badawczej i dydaktycznej oraz go zrealizować, również w większym zespole. Potrafi współpracować w zespole w oparciu o zasad wzajemnego zaufania i zaangażowania - zaliczenie na ocenę

SDNS_UU01 - Potrafi zorganizować własne badania naukowe, wykorzystać umiejętności miękkie w podnoszeniu efektywności procesu uczenia się, inspirować rozwój innych osób - zaliczenie na ocenę

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwentów jest gotów do:

Oceny - krytyczne podejście

SDNS_KK01 - Podjęcia krytyki aktualnego stanu wiedzy przy wykorzystaniu porównań elementów różnych teorii naukowych w dziedzinie nauk społecznych - zaliczenie na ocenę

SDNS_KK02 - Przyjęcia postawy krytycznej wobec własnej pracy badawczej. Jest w stanie poszukiwać sposobów doskonalenia warsztatu badawczego - zaliczenie na ocenę

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

SDNS_KO01 - Wypełniania obowiązków badacza i nauczyciela: prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej zgodnie z zasadami. Ma poczucie odpowiedzialności za własne działania oraz rozumie konsekwencje upowszechniania wyników badań - zaliczenie na ocenę

SDNS_KO02 - Działania na rzecz interesu publicznego . Ma świadomość społecznej roli uczonego i nauczyciela akademickiego

SDNS_KO03 - Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. Jest gotów do wykazania się przedsiębiorczością w działalności badawczej - zaliczenie na ocenę

Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu

SDNS_KR01 - Podjęcia badań w sposób obiektywny, zgodnie z zasadami dobrych praktyk bez ulegania naciskom grup interesu - zaliczenie na ocenę

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium w oparciu o przedłożone sprawozdanie doktoranta z odniesieniem do Indywidualnego Planu Badawczego.

Zakres tematów:

1/ bieżąca analiza postępów przygotowania części rozdziałów pracy doktorskiej i konsultacje w tym zakresie

2/ konsultacje dotyczące gromadzone dorobku naukowego w zakresie publikacji, wystąpień referatowych, stażu, udziału w konferencjach i innych przedsięwzięciach naukowych

3/ analiza postępów w zakresie pozyskania danych empirycznych

Metody dydaktyczne:

Dominująca jest metoda problemowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 18:00 - 19:30, Budynek Wydziału Prawa, sala 304
Anna Doliwa-Klepacka 1/ szczegóły
2 każdy wtorek, 12:30 - 14:45, Budynek Wydziału Prawa, sala 116
Elżbieta Kużelewska 1/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 16:30 - 18:00, Budynek Wydziału Prawa, sala 218
Lech Jamróz 1/ szczegóły
4 każdy czwartek, 14:00 - 15:30, Budynek Wydziału Prawa, sala 304
Katarzyna Bagan-Kurluta 1/ szczegóły
5 każdy wtorek, 17:00 - 18:30, Budynek Wydziału Prawa, sala 302
Dariusz Kijowski 1/ szczegóły
6 każdy piątek, 8:00 - 10:30, Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania, sala 219
Sławomir Presnarowicz 1/ szczegóły
7 każdy poniedziałek, 16:00 - 17:30, Budynek Wydziału Prawa, sala 308
każdy czwartek, 9:45 - 12:00, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Piotr Fiedorczyk 2/ szczegóły
8 każdy poniedziałek, 17:00 - 18:30, Budynek Wydziału Prawa, sala 220
Leonard Etel 1/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)