Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami UE 530-ZN1-3ZPR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Dokumenty programowe dostępne na: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

2. Sikora-Gaca, M., Piechowicz M., Kleinowski M., Zarządzanie funduszami europejskimi w Polsce. Difin, 2018

3. Nieto-Rodriguez, A., Harvard Business Review. Podręcznik zarządzania projektami, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2022.

4. Trocki M.,(red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2013

5. Trocki M.,(red.), Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Trocki M.,(red.), Metodyki i standardy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2017

2. Redlarski K., Podstawy metodyki zarządzania projektami w ujęciu klasycznym, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2016.

3. Projektowanie uniwersalne. Objaśnienie koncepcji, Ministerstwo Ochrony Środowiska w Norwegii, https://niepelnosprawni.gov.pl/art,54,projektowanie-uniwersalne

4. Domagała-Zyśk E., Model projektowania uniwersalnego w akademickiej edukacji inkluzyjnej. Strategie i rekomendacje, Wydawnictwo Episteme, http://hdl.handle.net/20.500.12153/3343

Literatura anglojęzyczna:

1. A guide to the project management body of knowledge, PMBOK Guide, Newtown Square: Project Management Institute, Six Edition (on-line).

2. Samuel J. Mantel, Jr. [et al.]., Project Management in Practice, 4th ed., Hoboken, NJ: Wiley, 2011.

Efekty uczenia się:

1. ZPR_W1 - student ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, etycznych i prawnych) organizujących struktury i instytucje

społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania w zakresie zarządzania projektami UE - KA6_WG2

2. ZPR_W2 - Student ma podstawową wiedzę odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji

gospodarczych w zakresie zarządzania projektami UE - KA6_WK3

3. ZPR_W3 - student posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między organizacjami w skali krajowej,

międzynarodowej w zakresie zarządzania projektami UE- KA6_WK4

4. ZPR_W4 - student posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji oraz procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz czynnikach determinujących przyczyny, przebieg, skale i konsekwencje tych zmian w zakresie zarządzania projektami UE - KA6_WK7

5. ZPR_U1 - student potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) w zakresie zarządzania projektami UE bazując na zdobytej wiedzy - KA6_UW1

6. ZPR_U2 - student potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu zakresie zarządzania projektami UE - KA6_UW5

7. ZPR_U3 - student potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu

dyscypliny nauk o zarządzania i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania

prac i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów zakresie zarządzania projektami UE - KA6_UK1

8. ZPR_U4 - student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role zakresie przygotowania projektu - KA6_U01

9. ZPR_K1 - student posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, moralnymi, zawodowymi, w celu rozwiązywania problemów zakresie zarządzania projektami UE - KA6_KR1

Weryfikacja powyższych efektów nastąpi na podstawie form zaliczeń przedmiotu: przygotowanego projektu, wykonywania zadań i aktywności studenta na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na podstawie: przygotowanego projektu i/lub inne zadane zadania indywidualne lub grupowe oraz bieżąca aktywność studenta na zajęciach.

Punktowy system oceny, w tym procent punktów dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej.

Dopuszcza się 1 nieusprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do projektów i systemu zarządzania projektami UE - podstawowe zagadnienia i definicje. Cykl życia projektu.

2. Zasady, cele, system instytucjonalno-prawny wdrażania projektów UE.

3. Źródła finansowania projektów UE (wybrane programy operacyjne, instrumenty terytorialne).

4. Jak otrzymać dofinansowanie projektu ze środków UE - analiza krok po kroku (dokumentacja konkursowa, wybór projektów)

5. Elementy wniosku o dofinansowanie i wybrane zagadnienia szczegółowe przygotowania i realizacji projektu UE:

a. Analiza problemów, cele i wskaźniki projektu

b. Struktura podziału zadań i harmonogramowanie,

c. Analiza ryzyka

c. Budżet i rodzaje kosztów projektu, zasady kwalifikowalności

6. Wybrane elementy wdrażania i rozliczanie projektów UE (wniosek o płatność, zasada konkurencyjności).

7. Projekty i programy międzynarodowe.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Zapewnienie różnego sposobu przekazywania informacji na zajęciach edukacyjnych oraz różnorodnych form angażowania i motywowania studentów do pracy, w tym: prezentacje multimedialne, studia przypadku, analiza dokumentów programowych związanych z finansowaniem projektów ze środków Unii Europejskiej, rozwiązywanie zadań (narzędzia identyfikowania i planowania projektów), internetowa platforma edukacyjna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:45, sala 205
Anna Busłowska 13/ szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 9:50 - 11:35, sala 205
Anna Busłowska 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)