Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwie 530-ZS2-1GOZ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Umiejętności: Student:

GOZ_U01. Potrafi planować i organizować pracę własną i w zespole, nad zagadnieniami z zakresu GOZ, w tym przygotować projekty, prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu (KA7_UO2)

Kompetencje społeczne:

Student:

GOZ_K01. Identyfikuje dylematy i proponuje rozwiązania dotyczące zagadnień GOZ, uczestniczy w dyskusji na tematy z tym związane przedstawiając różne opinie i stanowiska, wykazując umiejętność weryfikacji odbieranych treści (KA7_K01)

GOZ_K02. Jest przygotowany do udziału w projektach, w których rozwiązuje problemy z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, w tym w ramach projektów i prac zespołowych (KA7_K02)

GOZ_K03. Jest gotów, by posługując się odpowiednimi przepisami i normami, rozwiązywać problemy z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego (KA7_KR1)

Efekty uczenia się z zakresu umiejętności i kompetencji będą weryfikowane w formie oceny zadań indywidualnych i grupowych wykonywanych w trakcie zajęć oraz oceny prac projektowych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa ustalana na podstawie liczby uzyskanych punktów. Wszystkie formy aktywności na zajęciach są punktowane. Procent maksymalnej liczby punktów, jakie trzeba uzyskać na poszczególne oceny:

- 51-60% - dst

- 61-70% - dst+

- 71-80% - db

- 81-90% - db+

- 91-100% - bdb

Nieobecności: dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach (2 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i niezaliczonych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Przedsiębiorstwo jako ogniwo obiegu materii i energii: Identyfikacja strumieni materii i energii w różnych rodzajach działalności. Identyfikacja odpadów – stosowanie definicji odpadów (praca grupowa na zajęciach)

2. Gospodarka obiegu zamkniętego a strategia przedsiębiorstw - Cyrkularne modele biznesowe. Omówienie założeń projektów końcowych z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach

3. Obowiązki przedsiębiorstw w zakresie różnych rodzajów produktów i odpadów (produkty z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory). Baza danych odpadowych

4. Ekologiczna ocena cyklu życia jako narzędzie podejmowania decyzji w gospodarce obiegu zamkniętego (analiza studiów przypadku wybranych produktów). Przygotowanie uproszczonej analizy LCA

5. Prezentacje projektów końcowych

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia audytoryjne, z wykorzystaniem metod aktywizujących studentów (dyskusja dydaktyczna, studia przypadków, zadania indywidualne i grupowe wykonywane w trakcie zajęć, prace projektowe wykonywane częściowo w trakcie zajęć oraz poza zajęciami).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala 301
Edyta Sidorczuk-Pietraszko 25/ szczegóły
2 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 301
Edyta Sidorczuk-Pietraszko 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)