Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona konkurencji i konsumenta 370-PS5-5OKK
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

- ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

- inne ustawy wskazane na konwersatorium

- C. Banasiński (red.), Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, wyd. Wolters Kluwer 2018.

Literatura uzupełniająca:

- P. Korycińska-Rządca, Ochrona tajemnic strony postępowania antymonopolowego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, C.H. Beck 2020.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe) - KA7_WG4;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa gospodarczego publicznego - KA7_WK3

- zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym - KA7_WK4

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia

określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy

tymi normami w ramach prawa gospodarczego publicznego - KA7_UW1

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym - KA7_UW2

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa - KA7_UW3

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi- KA7_UU2;

Kompetencje społeczne, absolwent:

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - KA7_KO3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ocenę, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć), ocena aktywności na zajęciach e-learningowych.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wprowadzające

2. Aspekty prawne i organizacja ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce:

3. Prawo materialne

3.1. Podstawowe pojęcia – przedsiębiorca, rynek właściwy, porozumienie, pozycja dominująca, konkurent, konsument

3.2. Koncentracje przedsiębiorców

3.3. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję (zakaz porozumień ograniczających konkurencję oraz zakaz nadużywania pozycji dominującej)

3.4. Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

3.5. Zakaz stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów

4. Postępowanie przed Prezesem UOKiK w sprawach uregulowanych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

5. Sankcje publicznoprawne

6. Ochrona konkurencji i konsumenta w prawie prywatnym

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium, prezentacje multimedialne, konsultacje, praca własna studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Piszcz 38/36 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)