Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy filozofii i etyki 380-SS1-1GUE
Wykład (WYK) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983

Bocheński J. M., Ku filozoficznemu myśleniu: wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych, Warszawa 1986

Człowiekiem się rodzę, osobą się staję, Wrocław 1998

Galarowicz J., Na ścieżkach prawdy: wprowadzenie do filozofii, Kraków 1992

Grygiel S., Kimże jest człowiek?: szkice z filozofii osoby, Kielce 1995

Jaroszyński P., Metafizyka i sztuka, Warszawa 1996

Kowalczyk S., Filozofia kultury, Lublin 1996

Krąpiec M., A., Wprowadzenie do filozofii, Lublin 1992

Pilikowski J., Podróż w świat etyki, Kraków 2010

Płużeński T., Poszukiwania: szkice z filozofii człowieka, Warszawa 1988

Podstawy filozofii dla uczniów i studentów, red. Krzysztof Wieczorek, Chorzów 2018

Singer P. (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 2000

Skolimowski H., Medytacje o prawdziwych wartościach człowieka, który poszukuje sensu życia, Wrocław 1991

Szahaj A., Jakubowski N. M., Filozofia polityki, Warszawa 2005

Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 2009

Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej, t. I, t. II, Kraków 2005

Tatarkiewicz W., Historia filozofii t. 1, t. 2, t. 3

Vardy P., Grosch P., Etyka. Poglądy i problemy, Poznań 1995

Vossenkuhl W., Możliwość dobra. Etyka w XXI wieku, Kraków 2012

Warburton N., Krótka historia filozofii, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

Banach Cz., Cechy osobowości nauczyciela, „Nowa Szkoła” nr 3/1995

Brzeziński J., Chyrowicz B., i in., Etyka zawodu psychologa, Warszawa 2008

Chałas K., Wychowanie ku wartościom, Kielce 2006

Chyrowicz B., O sytuacjach bez wyjścia w etyce, Kraków 2008.

Dawid J. W., O duszy nauczycielstwa, Warszawa, 1932.

Dylematy etyczno-zawodowe psychologa, red.: M. Z. Stepulak, Lublin 2002.

Dziemidok B., Etyka zawodu nauczyciela akademickiego, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 4/2007, s. 199-203

Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela, red.: J. M. Michalak, Łódź 2010.

Etyka nauczyciela, red.: M. Bajan, S. J. Żurek, Lublin 2011.

Galarowicz J., Powrót do wartości, Kraków 2011.

Gogacz M., Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa 1995.

Grzybek G., Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza, Rzeszów 2013.

Grzybek G., Podstawy pracy socjalnej. Ujęcie antropologiczno-etyczne, Bielsko-Biała 2006.

Homplewicz J., Etyka pedagogiczna, Rzeszów 1996

Ingarden R., Wykłady z etyki, Warszawa 1989.

Kapias M., Kasperek K., Polok G., Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej, Katowice 2008.

Kodeksy etyczne w Polsce, oprac.: G. Sołtysiak, Warszawa 2006.

Mariański J., Kontrowersje wokół relacji religii i moralności Tożsamość czy rozbieżność? Studium socjologiczne, Toruń 2014.

Mikołajewicz W., Praca socjalna jako działanie wychowawcze, Katowice 1999.

Młodzież wobec moralności w zawodach kreujących sferę publiczną, red.: M. Chodkowska, Lublin 2010.

Pielachowski J., Nauczyciel i jego warsztat pracy, Poznań 1996

Praktyka psychologiczna w świetle standardów etycznych, red.: J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska, Warszawa 2004.

Przecławski K., Etyka i religie na przełomie tysiącleci ciągłość i zmiana, Warszawa 2001.

Rewizorska E., Osobowość nauczyciela, „Gazeta szkolna” nr. 51/ 2001

Sięka H., Osobowość nauczyciela, „Gazeta szkolna” nr 6/ 2001

Styczeń T., Merecki J., ABC Etyki, Lublin 2001.

Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Warszawa 2013.

Szostek A., Wokół godności, prawdy i miłości. Rozważania etyczne, Lublin 1995.

Śnieżyński M., Nauczanie wychowujące, Kraków 1995

Teichman J., Etyka społeczna. Podręcznik dla studentów, Warszawa 2002.

Trawkowska D., Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne, Katowice 2006.

Zagadnienie etyki zawodowej, red.: A. Andrzejuk, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA6_WG3 - ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat procesów społecznych, psychologicznych i pedagogicznych; zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, pedagogiczne, psychologiczne, społeczne stanowiące teoretyczne podstawy pracy socjalne.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA6_UW2 - potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i worów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności zawodowej.

KA6_UK3 - posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów, pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA6_KO3 - posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań socjalnych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji

indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy socjalnej

KA6_KR1 - potrafi posługiwać się normami etycznymi w podejmowanej aktywności pracowniczej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia finalizują się oceną końcową, w której skład wchodzą:

- obecność na zajęciach;

- aktywność merytoryczna na zajęciach (w oparciu o literaturę);

- aktywność na platformie e-learningowej: wypełnianie testów i zadań (w przypadku zajęć zdalnych);

- zaliczone kolokwium w formie testu.

Dopuszczalna ilość nieobecności – 2h, pozostałe należy zaliczać indywidualnie na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w tematykę zajęć. Podstawowe pojęcia związane z filozofią

2. Filozofia starożytna - Sofiści, Platon, Arystoteles

3. Filozofia średniowieczna - Chrześcijaństwo, św. Augustyn, św. Tomasz

4. Nurty filozoficzne - wybrani przedstawiciele

5. Etyka jako nauka filozoficzna. Analiza pojęć. Przedmiot zainteresowania etyki. Konteksty norm społecznych.

6. Etyka zawodowa i jej znaczenie w naukach społecznych. Kodeks etyczny nauczyciela.

7. Etyka wychowawcza, powołanie i autorytet nauczyciela. Cnoty dobrego wychowawcy.

8. Powinności nauczyciela. Cechy zawodu zaufania publicznego.

9. Dylematy etyczne w praktyce nauczycielskiej. Kształtowanie postaw w pracy nauczycielskiej.

10. Zaliczenie zajęć.

Metody dydaktyczne:

Warsztaty, metoda projektu, dyskusja problemowa, praca w grupie, prezentacja multimedialna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)