Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy edukacji technicznej 380-DS5-2IBA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA - ĆWICZENIA

1. Drejer F. (2010). Wychowanie do techniki dzieci w młodszym wieku szkolnym. Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa). Pobrane z: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/4407/edition/4240/content (11.09.23).

2. Kozielska M. (2012). Edukacja techniczna w kontekście współczesnych koncepcji uczenia się i technologii informacyjnych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

3. Kraszewski K. (2001). Podstawy edukacji ogólnotechnicznej uczniów w młodszym wieku szkolnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. Pobrane z: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/1715/PM314--Podstawy-edukacji-ogolnotechnicznej.pdf (20.09.23).

4. Pater Z. (2011). Wybrane zagadnienia z historii techniki. Lublin: Politechnika Lubelska. Pobrane z: bc.pollub.pl/Content/688/PDF/historia.pdf (11.09.23).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Czerwiński W. (1968). Technologia materiałów do zajęć praktyczno-technicznych w szkole. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

2. Dąbrowski A. (1982). Vademecum nauczyciela techniki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

3. Furmanek W. (1987). Podstawy wychowania technicznego. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

4. Furmanek W. (1992). Nauczanie techniki w klasach początkowych. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

5. Furmanek W. (2007). Jutro edukacji technicznej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

6. Kowalik E. (2017). Rola nauczyciela kreatywnego w stymulowaniu umiejętności praktycznych dziecka w wieku wczesnoszkolnym. W: B. Niemierka, M. K. Szmigel (red.), Diagnozowanie Umiejętności Praktycznych w Toku Kształcenia i Egzaminowania. Łódź: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej.

7. Marszałek A. (2001). Elektronika w edukacji technicznej dzieci i młodzieży. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

8. Noga H. (2007). Istota i pogranicza dydaktyki i techniki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

9. Tofts H., Annie O. (1999). 50 pomysłów czyli Jak zrobić coś z papieru, masy papierowej, modeliny : wszystko co może wykonać dziecko. Poznań: Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i Spółka.

PROPOZYCJE ARTYKUŁÓW

1. Bembenek B. (2021). Edukacja dzieci w duchu myślenia technicznego jako przejaw społecznej odpowiedzialności klastra. „Horyzonty Wychowania”, 20 (53), s. 89-101. DOI: 10.35765/hw.1984.

2. Broda P. (2003). Możliwości kształcenia pojęć technicznych u uczniów klas I-III szkoły podstawowej. „Nauczyciel i Szkoła”, 1-2 (18-19), s. 380-386.

3. Jelinek J. A. (2019). Edukacja techniczna małych dzieci. „Edukacja-Technika-Informatyka”, 2 (28), s. 110-115. DOI: 10.15584/eti.2019.2.15.

4. Skiba M. (2016). Zajęcia techniczne w edukacji wczesnoszkolnej. „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, 10 (37/3), s. 87-104. https://doi.org/10.14632/eetp_37.6 (19.09.23).

5. Zaród M. (2013). Fabryka edukacji. Laboratoria wytwórcze jako nowe narzędzie edukacji technicznej. „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” 4, s. 38-44.

PROJEKTOWANIE UNIWRSALNE

Literatura:

http://mapabarier.siskom.waw.pl/wp-content/uploads/2012/11/Rzeczy-s%C4%85-dla-ludzi.pdf

Efekty uczenia się:

1. Absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia techniczne w zakresie umożliwiającym ich aplikację w projektowaniu działań związanych z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną (KA7_WG13).

2. Absolwent potrafi funkcjonalnie posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu techniki, w szczególności wiążącymi się z treściami edukacji wczesnoszkolnych (KA7_UW6).

3. Absolwent jest gotów do autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami merytorycznymi w zakresie podstaw techniki (KA7_KK4).

Metody i kryteria oceniania:

Student potwierdza podpisem znajomość oceny końcowej (podpisy potwierdzające akceptację oceny nie obowiązują w sytuacji wprowadzenia obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19).

WARUNKI ZALICZENIA ORAZ KOMPONENTY OCENY KOŃCOWEJ

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest aktywny udział (przygotowanie do zajęć, zaangażowanie studenta) w minimum 90% czasu zajęć oraz uzyskanie ocen pozytywnych w ramach wszystkich komponentów oceny końcowej.

Podstawę oceny końcowej stanowi średnia trzech komponentów:

1) oceny aktywności (na podstawie liczby uzyskanych „plusów”),

2) oceny za realizację zadań indywidualnych w ramach ćwiczeń,

3) ocena za projekt (wykonywany indywidualnie lub w zespole, maksymalnie dwie osoby).

ZASADY UZUPEŁNIANIA ZALEGŁOŚCI

Student, który przekroczył limit dopuszczalnych nieobecności może w uzasadnionych sytuacjach uzupełnić zaległości podczas konsultacji zrealizowanych przed upływem dwóch tygodni od ustania przyczyny nieobecności. Nieobecności, które nie zostaną uzupełnione w ramach konsultacji mają negatywny wpływ na ocenę końcową.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie - technika i jej historia w ujęciu szerokim oraz w kontekście edukacji wczesnoszkolnej [45 minut].

2. Założenia, treści i cele kształcenia ogólnotechnicznego dzieci [45 minut].

4. Wybrane zagadnienia nauki i techniki stanowiące podstawy merytorycznej wiedzy nauczyciela istotne w kształceniu ogólnotechnicznym uczniów klas I-III

5. Sytuacje dziecka w świecie współczesnej techniki, w tym rozważania na temat szans i zagrożeń wynikających ze zdobyczy techniki w kontekście rozwoju dziecka [45 minut].

6. Bezpieczne posługiwanie się narzędziami i urządzeniami technicznymi z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego. [45 minut].

7. Twórczość dziecięca w zakresie techniki, jej cechy charakterystyczne oraz uwarunkowania osobowe i środowiskowe [45 minut].

8. Współczesne koncepcje i modele edukacji technicznej w Polsce i na świecie [90 minut].

9. Zasady rozwiązywania praktycznych problemów związanych z techniką [90 minut].

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia praktyczne, zadania do indywidualnej realizacji oraz prezentowanie efektów przez uczestników na forum grupy, dyskusja, praca z tekstem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)