Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS1-1JOBI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I st. Biologia - semestr zimowy
Strona przedmiotu: http://spnjo.uwb.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii nauk biologicznych.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Lektorat języka obcego na kierunku biologia ma na celu wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji oraz w dziedzinie nauk ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk biologicznych.

Pełny opis:

Lektorat języka obcego na kierunku biologia

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

0200-BS1-1JOB, 0200-BS1-2JOB, 0200-BS1-3JOB,

Przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnouczelniany

I rok/II semestr, II rok/III i IV semestr, III rok/V semestr

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2.

Liczba godzin: 120 (4 semestry x 30 godz.)

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta

Ogólny nakład pracy studenta: 200 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 120 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 60 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 20 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 140 , punkty ECTS : 5

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym: 200, punkty ECTS :8

Ćwiczenia z języka obcego poświęcone są zapoznaniu się z terminologią stosowaną w naukach biologicznych.Student uczy się poruszania w tematyce specjalistycznej, rozumienia ustnej prezentacji, wykładu, analizy artykułu naukowego i popularnonaukowego, uczy się swobodnej komunikacji samodzielnie stosując terminologię nauk ścisłych.

Efekty uczenia się:

Potrafi przygotować większość prac pisemnych typowych dla kierunku studiów i specjalności (np. raporty, opisy procesów, streszczenia artykułów naukowych i popularnonaukowych). Posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. autoprezentacje, prezentacje, krótkie referaty). Potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym z dziedziny nauk biologicznych w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w języku obcym na poziomie B2. K_U06

Potrafi wyszukać i zrozumieć oraz dokonać analizy informacji z różnych źródeł (np. literatura naukowa i popularnonaukowa), związanych z dziedziną nauk biologicznych, posiłkując się terminologią specjalistyczną na poziomie B2. K_U07

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. Potrafi poprowadzić dyskusję w grupie oraz dokonać jej podsumowania. Wykazuje aktywność w interakcji w grupie.K_K02 K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie pisemne na ocenę po każdym semestrze, egzamin (pisemny i ustny) po V semestrze.

Na zaliczenie semestralne i egzamin wymagane jest uzyskanie 50% poprawnych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kuzia, Gocha Kvantaliani, Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Anna Harbig, Anna Kuzia, Gocha Kvantaliani, Barbara Poskrobko
Strona przedmiotu: http://spnjo.uwb.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Lektorat języka obcego na kierunku biologia ma na celu wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji oraz w dziedzinie nauk ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk biologicznych. Student uczy się poruszania w tematyce specjalistycznej, rozumienia ustnej prezentacji, wykładu, analizy artykułu naukowego i popularnonaukowego, uczy się swobodnej komunikacji samodzielnie stosując terminologię nauk ścisłych.

Pełny opis:

Lektorat języka obcego na kierunku biologia

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

0200-BS1-1JOB, 0200-BS1-2JOB, 0200-BS1-3JOB,

Przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnouczelniany

I rok/II semestr, II rok/III i IV semestr, III rok/V semestr

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2.

Liczba godzin: 120 (4 semestry x 30 godz.)

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia stacjonarne, ćwiczenia w formie zdalnej do 20 %online

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta

Ogólny nakład pracy studenta: 200 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 120 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 60 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 20 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 140 , punkty ECTS : 5

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym: 200, punkty ECTS :8

Literatura:

Język angielski:

Literatura podstawowa:

Science, Keith Kelly (Macmillan, 2008)

Literatura uzupełniająca:

How English Works, M.Swan, C.Walter (OUP, 1997)

English Grammar in Use, R.Murphy (Cambridge UP, 1990)

English Vocabulary in Use, M.McCarthy, F.O’Dell (Cambridge UP, 1994)

First Certificate Language Practice, M. Vince (Macmillan, 2003)

English Grammar Lessons, M.Dean ( OUP, 1993)

English in Science and Technology, P. Domański (Wyd.Naukowo-Techniczne, 1996)

World English, K.Johannsen, R.Chase (Heinle/National Geographic,2010)

Reading Explorer, P. MacIntyre (Heinle/National Geographic, 2009)

English File Upper-intermediate , C.Latham-Koenig,C.Oxenden,(OUP, 2014)

Język rosyjski:

Literatura podstawowa

Ślązak-Gwizdała A., Tatarchyk O., Ekspres na Wschód, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

Воробьев А. А., Быков А. С., Пашков Е. П., Рыбакова А. М., Микробиология, Москва 2003 [online: http://spbgmu2.ru/mikra/16.pdf].

Сазонова Т. А., Придача В. Б., Влияние промышленного загрязнения на минеральный и водный режим сосны и ели, [в:] Труды Карельского Научного Центра Российской Академии. Сер. Экспериментальная биология, Петрозаводск 2009, № 3, с. 75-85 [online: http://transactions.krc.karelia.ru/publ.php?plang=r&id=5371].

Ерилин А., Экология и автомобиль, [online: http://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2012/02/29/ekologiya-i-avtomobil].

Гришаева Ю. М., Экологическая культура и ее формирование в информационном обществе: социальные аспекты проблемы,[online].

Миллер Л. В., Политова Л. В., Жили-были, Warszawa 2013.

Karolczuk M., Szymula R., Общайтесь по-русски!, Białystok 2007.

Stiepanowa N., Chrzanowska M., Wzory wypracowań wraz z tłumaczeniami. Język rosyjski, Warszawa 2004.

Szczygielska S., Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne 3, Poznań 2004.

Zdunik M., Galant S., Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego, Warszawa 2014.

Cieplicka M., Torzewska D., Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne 1, Poznań 2012.

Uwagi:

nieobecność na 50% zajęć dyskwalifikuje możliwość uzyskania zaliczenia (wyjątkiem są udokumentowane sytuacje losowe)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.