Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS1-2GEN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetyka
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami dziedziczenia oraz podłożem zmienności organizmów. Student poznaje jaka jest zależność między genotypem a fenotypem osobnika, w jaki sposób cechy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Studenci zostają wprowadzeni w dziedzinę nowoczesnych zastosowań genetyki wynikających z gwałtownego rozwoju inżynierii genetycznej i biotechnologii.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: II rok pierwszego stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 30 godz., laboratorium - 45 godz.

Punkty ECTS: 6

Ogólny nakład pracy studenta: 160 godz. w tym: udział w wykładach: 30 godz.;

udział w zajęciach laboratoryjnych: 45 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 65,6 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 9,4 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 84,4 godz., 3,4 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 120 godz., 4,8 pkt ECTS

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami dziedziczenia oraz podłożem zmienności organizmów. Student poznaje jaka jest zależność między genotypem a fenotypem osobnika, w jaki sposób cechy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Studenci zostają wprowadzeni w dziedzinę nowoczesnych zastosowań genetyki wynikających z gwałtownego rozwoju inżynierii genetycznej i biotechnologii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Charon K. M., Świtoński M. 2008. Genetyka zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Sadakierska – Chudy A., Dąbrowska G., Goc A. 2004. Genetyka ogólna. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

3. Drewa G., Ferenc T. 2011. Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów. Elsevier ISBN: 978-83-7609-295-9

Literatura uzupełniająca:

1. Węgleński P. (red.) 2012. Genetyka molekularna, PWN, Warszawa.

2. Artykuły polecone przez wykładowcę

Efekty uczenia się:

1. Student opisuje zasady dziedziczenia cech oraz podłoże zmienności organizmów żywych. K_W01, K_W07, K_U06

2. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu zasad dziedziczenia, zmienności organizmów i zastosowań genetyki. K_U06, K_U07, K_K08

3. Student identyfikuje zależność pomiędzy materiałem genetycznym a cechami fenotypowymi osobników. K_W01, K_W07, K_U06, K_K08

4. Student nabiera praktycznej umiejętności prowadzenia hodowli obrazujących zasady dziedziczenia, jak też analizy uzyskanych wyników. K_W10, K_U09, K_U10, K_K02, K_K06

5. Student objaśnia znaczenie genetyki, inżynierii genetycznej i biotechnologii w medycynie, rolnictwie i hodowli. K_W14, K_K08, K_ U06

6. Student samodzielnie lub zespołowo rozwiązuje problemy genetyczne oraz wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej, innych osób oraz powierzonego sprzętu. K_U16, K_K05, K_K06, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

1. Egzamin pisemny podsumowujący przedmiot (krótkie pytania otwarte, pytania zamknięte)

2. Bieżąca kontrola stanu wiedzy studentów przed zajęciami (wejściówki).

3. Dwa sprawdziany pisemne z zadań genetycznych

4. Bieżąca ocena pracy zespołowej podczas analizy uzyskanych w trakcie zajęć wyników.

5. Sprawozdanie z hodowli Drosophila melanogaster

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w Uchwale 4/2014 Rady Naukowej IB Wydziału Biologiczno-

Chemicznego UwB z 2.XII.2014 w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych

egzaminów i prac zaliczeniowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.