Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS1-2MIK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym założeniem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu mikrobiologii. Realizacja przedmiotu "Mikrobiologia" umożliwi studentowi zrozumienie podstaw funkcjonowania mikroorganizmów prokariotycznych i eukariotycznych w zróżnicowanych środowiskach naturalnych i antropogenicznych, zmienności i ewolucji mikroorganizmów, a także skutków gospodarczych i epidemiologicznych ich obecności. Da też podstawy do zrozumienia możliwości wykorzystania drobnoustrojów w medycynie, rolnictwie, przemyśle i ochronie środowiska. Podczas realizacji przedmiotu student nabywa umiejętności biegłego posługiwania się podstawowymi technikami mikrobiologicznymi (z zakresu mikrobiologii klasycznej i molekularnej) znajdującymi zastosowanie w badaniach drobnoustrojów i epidemiologii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu mikrobiologii, jak polimorfizm morfologii wybranych grup mikroorganizmów oraz zmienność fizjolkogii.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: drugi rok pierwszego stopnia/semester zimowy

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 15 godz.; laboratorium - 45 godz.

Punkty ECTS: 4

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 67.5

o charakterze praktycznym - 85.0

Bilans nakładu pracy studenta, ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami:

100 godz., w tym:

udział w wykładach - 15 godz.

zajęcia laboratoryjne - 45 godz.

przygotowanie do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta) - 32.5 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminach - 7.5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 67.5 godz., 2.7 pkt ECTS

o charakterze praktycznym - 85.0 godz., 3.4 pkt ECTS

W ramach przedmiotu "Mikrobiologia" student teoretycznie i praktycznie zapozna się z budową i rodzajami mkroskopów oraz zasadami pracy z mikroskopami w badaniach mikroorganizmów. Pozna też metody prowadzenia kultur bakteryjnych i przygotowywania podłóż bakteryjnych. Zapozna się też z najczęściej stosowanymi metodami wyjaławiania oraz działaniem czynników fizycznych i chemicznych na bakterie. W t rakcie zajęć student pozna też podstawowe metody biochemiczne służące identyfikacji bakterii oraz zapozna się najczęściej spotykanymi bakteriami chorobotwórczymi Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi. Dodatkowo pozna wirusy i grzyby mikroskopowe.

Literatura:

1. Baj J. (redactor), Mikrobiologia. PWN, 2018.

2. Szewczyk E.M., Diagnostyka mikrobiologiczna. PWN, 2013.

3. Kunicki-Goldfinger W.J.H., Życie bakterii. PWN, Warszawa, 2004.

4. Singleton P., Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa 2004.

5. Zaremba L.M., Borowski J., Mikrobiologia lekarska. PZWL, Warszawa, 1997.

6. Baj J., Markiewicz Z., Biologia molekularna bakterii. PWN, 2006.

Efekty uczenia się:

1. Student rozpoznaje i opisuje podstawowe kształty komórek bakteryjnych (K_W01, K_U07)

2. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu mikroorganizmów prokariotycznych i eukariotycznych oraz procesów zachodzących w komórkach tych mikroorganizmów (K_W01, K_W03, K_W08, K_U06, K_U07, K_K08)

3. Student rozpoznaje, ocenia i wykazuje świadomość możliwych zagrożeń mikrobiologicznych w laboratorium, środowisku oraz żywności (K_K07, K_U12)

4. Student nabiera praktycznej umiejętności pracy z mikroskopem, wykonywania preparatów i barwień, jak też analizy uzyskanych wyników (K_U12, K_K02, K_K06)

5. Student dobiera metody badawcze, planuje i przeprowadza badania z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej (K_W10, K_U09)

6. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych (K_U16, K_K05, K_K09)

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie wykładów:

1. Obecność na zajęciach.

2. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów.

3. Pozytywna ocena egzaminu.

W zakresie zajęć laboratoryjnych:

1. Obecność na zajęciach.

2. Pozytywna ocena pracy studenta podczas zajęć.

3. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów (pozytywna ocena dwóch sprawdzianów testowych i sprawdzianu praktycznego).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Święcicka
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz, Justyna Drewnowska, Izabela Święcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu mikrobiologii. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje złożoność budowy i funkcjonowania mikroorganizmów oraz nabywa umiejętności w zakresie badania morfologii i fizjologii zróżnicowanych bakterii i grzybów mikroskopowych oraz zasad diagnostyki mikroorganizmów.

Pełny opis:

Student teoretycznie i praktycznie zapozna się z nastepującymi zagadnieniami:

- Budowa i rodzaje mikroskopów (optyczne i elektronowe), technika nastawiania mikroskopu na preparat. Badanie mikroskopowe bakterii. Kształty bakterii.

- Obserwacja bakterii żywych (kropla wisząca, mikroskop ciemnego pola widzenia, mikroskop kontrastowo-fazowy).

- Samodzielne przygotowywanie preparatów mikroskopowych różnymi metodami: barwienie proste pozytywne, barwienie negatywne, barwienie otoczek; barwienia złożone: metoda Grama, barwienie prątków kwasoodpornych, barwienie endospor.

- Podłoża bakteryjne: metody przygotowania (podłoże bulionowe, podłoże agarowe, podłoże Wrzoska, podłoże żelatynowe, podłoża wzbogacone, podłoża wybiórcze, podłoża różnicujące).

- Metody wyjaławiania (autoklaw, aparat Kocha, piec Pasteura, promienie UV, filtracja). Aseptyka, antyseptyka, dezynfekcja, dezynsekcja. Działanie czynników fizycznych i chemicznych na bakterie. Bakterie psychrofilne, psychrotroficzne, mezofilne i termofilne.

- Otrzymywanie czystych hodowli bakteryjnych. Wzrost bakterii na podłożach płynnych i stałych (kolonia bakteryjna, rozpoznawanie typów wzrostu na podłożu bulionowym, krzywa wzrostu bakterii w hodowli bulionowej). Określanie całkowitej liczby bakterii w próbie oraz liczby bakterii żywych. Badania biochemiczne bakterii (próby na wytwarzanie siarkowodoru, fermentację węglowodanów, produkcję katalazy i upłynnianie żelatyny, IMVIK).

- Antybiotyki i fitoncydy: podział, mechanizm działania i zastosowanie. Wykonywanie antybiogramów.

- Bakterie chorobotwórcze Gram-dodatnie (gronkowce, paciorkowce, laseczki, maczugowce). Prątki kwasoodporne. Izolacja bakterii z organizmu ludzkiego, izolacja Bacillus sp. z gleby, paciorkowce płytki nazębnej oraz posiewy redukcyjne.

- Bakterie chorobotwórcze Gram-ujemne Salmonella sp., Escherichia coli, Proteus sp., Neisseria sp.). Izolacja czynnika zakaźnego. Próby biologiczne – teoretyczne podstawy.

- Bakterie beztlenowe (Clostridium sp. i Bacteroides sp.) – zakładanie hodowli, chorobotwórczość beztlenowców. Mikroorganizmy glebowe. Grzyby mikroskopowe, pleśnie oraz drożdże.

Literatura:

Oprocz literatury z części ogólnej zaleca się zapoznanie z:

- Salyers A.A., Whitt D.D., Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. PWN, Warszawa, 2005.

- Baj J., Markiewicz Z., Biologia molekularna bakterii. PWN, Warszawa, 2006.

- Szewczyk E.M., Diagnostyka bakteriologiczna. PWN, Warszawa, 2005.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.