Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka mikroorganizmów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS1-3DIM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka mikroorganizmów
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem nauczania jest zaznajomienie studentów z praktyczną praca analityczną i diagnostyczną w różnych specjalistycznych laboratoriach mikrobiologicznych. Studenci poznają najnowsze metody z zakresu genetyki i biologii molekularnej stosowane w taksonomiczno-diagnostycznych pracach analitycznych. Będą omówione metody i schematy diagnostyczne służące wykrywaniu różnych ważnych grup drobnoustrojów pożytecznych i szkodliwych. Studenci zostaną także zaznajomieni z wykonywaniem specjalistycznych badań mikrobiologicznych materiału medycznego i środowiskowego. Przedstawione zostaną sposoby weryfikacji, a także interpretacji wyników badań i analiz mikrobiologicznych badanego materiału.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: III rok, studia I stopnia, semestr 4 (letni)

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać wiadomości z zakresu mikrobiologii ogólnej

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń podczas zajęć laboratoryjnych według instrukcji, analiza wyników i formułowanie wniosków

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

ogólny nakład pracy studenta - 100 godz., w tym

udział w wykładach - 15 godz.

udział w zajęciach laboratoryjnych - 30 godz.

przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta) - 49 godz.

udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach - 6 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 50,6 godz., 2,0 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 85 godz., 3,4 pkt. ECTS

Szczegółowy plan wykładów i zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Diagnostyka mikroorganizmów znajduje się w części B.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szewczyk E.M: Diagnostyka bakteriologiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005.

2. Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W.: Diagnostyka Laboratoryjne. Urban & Partner, Wrocław, 2002.

3. Salyers A.A., Whitt D.D.: Mikrobiologia - różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

4. Kunicki-Goldfinger W.J.H., Życie bakterii. PWN, Warszawa, 2004.

5. Bal J. (red.). 2001. Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. PWN. Warszawa.

4. Słomski R. (red.) 2004. Przykład analiz DNA. AR Poznań.

Literatura uzupełniająca:

1. Salyers A.A., Whitt D.D., Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. PWN, Warszawa, 2005.

2. Singleton P., Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa 2004.

3. Szulowski K. 2005. Wartość diagnostyczna metod PCR i jej zastosowanie do wykrywani rezerwuaru pałeczek Brucella u zwierząt. Państwowy Instytut Weterynaryjny,Państwowy Instytut Badawczy.

Efekty uczenia się:

1. Student pozna metody wykrywania i identyfikacji różnych ważnych grup drobnoustrojów zarówno pożytecznych jak i szkodliwych.

2. Student opisze cykle diagnostyczne stosowane w laboratoriach zajmujących się mikrobiologią lekarską, weterynaryjną i żywności.

3. Student scharakteryzuje i zróżnicuje wybrane grupy mikroorganizmów.

4. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu genomów mikroorganizmów oraz technik badawczych w diagnostyce mikroorganizmów.

5. Student nabiera praktycznej umiejętności pracy z aparaturą laboratorium diagnostyki mikroorganizmów.

6. Student dobiera metody badawcze, planuje i przeprowadza eksperymenty z zakresu diagnostyki mikroorganizmów.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny prac zaliczeniowych zgodnie z Uchwałą 4/2014 Rady Naukowej Instytutu Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego z dnia 2.12.2104 w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów i konwersatoriów, egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Hauschild
Prowadzący grup: Tomasz Hauschild
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.