Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Witaminologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS1-3WIT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Witaminologia
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III. rok biologii sem let EM
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu chemii organicznej, biochemii, biofizyki. Ponadto student powinien posiadać umiejętności pracy w laboratorium biochemicznym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studenta w zakresie metabolicznej roli wszystkich znanych witamin w stopniu rozszerzonym w stosunku do treści, realizowanych na kursach innych przedmiotów, takich jak biochemia, biologia komórki czy fizjologia zwierząt. Student dogłębnie poznaje procesy biochemiczne, w których udział biorą witaminy i ich pochodne, a także przemiany tych związków. Daje to podstawy do zrozumienia skutków niedoboru witamin na biochemicznym i fizjologicznym poziomie ich funkcjonowania.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: III rok pierwszego stopnia, semestr letni

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 15 godz.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

75 godz., w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

zajęciach laboratoryjnych: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 41 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 4 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 34 godz., 1,4 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 60,0 godz., 2,4 pkt. ECTS

Wykład:

Podczas wykładu student wchłania wiedzę o budowie właściwościach i mechanizmie działania wszystkich znanych witamin. Dowiaduje się o właściwym zapotrzebowaniu organizmu człowieka na witaminy. Poznaje również przejawy stanów niedoboru witamin i ich efekty kliniczne.

Laboratoria:

Student opanowuje szereg metod dotyczących jakościowego i ilościowego oznaczania witamin.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Moszczyński P., Pyć R., 2001 – Biochemia witamin; część I. witaminy grupy B i koenzymy - PWN, Warszawa

2. Moszczyński P., Pyć R., 2001 – Biochemia witamin; część II. witaminy lipofolne i kwas askorbinowy , PWN, Warszawa

3. Chemia żywności. Skład, przemiany i właściwości żywności - Pr.zbior. pod red. Z. E. Sikorskiego. Warszawa: WNT 2000

Literatura uzupełniająca:

4. Berg J., Stryer L., Tymoczko J. L., 2011 – Biochemia, PWN, Warszawa

5. Sobotka L., 2008 – Podstawy żywienia klinicznego Wydawnictwo

Lekarskie PZWL, Warszawa

Efekty uczenia się:

1. Student określa podstawowe grupy witamin, metaboliczne ścieżki ich biosyntezy oraz wyjaśnia konieczność ich przyjmowania wraz z pokarmem. K_W06, K_U06, K_U07.

2. Student zna strukturę chemiczną witamin i relacje pomiędzy ich właściwościami i funkcjami. K_W06, KU07, K_K01.

3. Student zna zagrożenia związane z awitaminozą, podstawowe objawy niedoboru witamin i przykładowe schorzenia z tym związane. K_W06, K_U06, K_U07, K_K04.

4. Student stosuje wybrane techniki ilościowej i jakościowej analizy witamin. K_W10, K_U01, K_U07

5. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych. K_K07, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych, analiza wyników

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów i wykładu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Czerniecka
Prowadzący grup: Magdalena Czerniecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tylicki
Prowadzący grup: Urszula Czyżewska, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.