Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia przemysłowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS2-1BIP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia przemysłowa
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie
specjalizacyjne

Wymagania (lista przedmiotów):

Mikrobiologia 0200-BS1-2MIK

Założenia (lista przedmiotów):

Biochemia 0200-BS1-2BCH

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami wykorzystania mikroorganizmów w różnych gałęziach przemysłu

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: biologia

Rok studiów/semestr: I rok II stopnia / II semestr

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać podstawowe wiadomości z mikrobiologii i biochemii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

wykład – 15 godz.

laboratorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: wykład, eksperyment, analiza wyników, modelowanie, konsultacje

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w zajęciach laboratoryjnych: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 16,3 godz.; udział w konsultacjach i zaliczeniach: 3,8 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 33,8 godz. (1,4 ECTS),

- o charakterze praktycznym 35,0 (1,4 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Paul E. A., Clark F. E. 2000. Mikrobiologia i biochemia gleb. Wydawnictwo UMCS, Lublin,

2. Singleton P. 2004. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa,

3. Malepszy S. 2009. Biotechnologia roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Chlebicki A. 2010. Od pasożytnictwa do mutualizmu, konsekwencje długotrwałych interakcji. Podstawowe interakcje między grzybami pasożytniczymi i roślinami. Kosmos 2010, 53 (1): 33–38;

2. Gołębiowska J. 1986. Mikrobiologia rolnicza. PWRiL, Warszawa;

3. Kunicki-Goldfinger W. J. H. 2004. Życie bakterii. PWN, Warszawa;

4. Mroczyńska M. i in. 2011. Mikroorganizmy jelitowe człowieka i ich aktywność metaboliczna. Przegląd Gastroenterologiczny, 6: 1-7;

5. Błaszczyk M. 2008. Mikroorganizmy w ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;

6. Kołwzan B. i in. 2006. Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław;

Efekty uczenia się:

1. Student charakteryzuje różne sposoby wykorzystywania mikroorganizmów przez człowieka (K_W06; K_U03);

2. Student opisuje techniki wykorzystania mikroorganizmów w różnych gałęziach przemysłu (K_U11);

3. Student wyjaśnia mechanizmy działania mikroorganizmów w kontekście wykorzystania ich przez człowieka (K_U01);

4. Student wyjaśnia znaczenie mikroorganizmów dla prawidłowego funkcjonowania człowieka, ekosystemów wodnych i lądowych (K_W05; K_W11);

5. Student wykonuje zadania wynikające z podziału obowiązków pracy w grupie, wykazuje świadomość poszanowania pracy własnej i innych (K_K04; K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.