Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS2-1MKL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia kliniczna
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
c
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu mikrobiologii klinicznej. W ramach przedmiotu studenci poznają najważniejsze choroby ludzi i zwierząt wywołane przez bakterie, grzyby mikroskopowe oraz wirusy. Poznają mechanizmy szerzenia się chorób, czynniki sprzyjające epidemiom.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok, studia II stopnia, semestr 2 (letni)

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać wiadomości z zakresu mikrobiologii ogólnej

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 30 godz., konwersatorium - 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń podczas zajęć laboratoryjnych według instrukcji, analiza wyników i formułowanie wniosków, prezentacje multimedialne.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

ogólny nakład pracy studenta - 75 godz., w tym

udział w wykładach - 15 godz.

udział w zajęciach laboratoryjnych - 30 godz.

udział w konwersatorium - 15 godz.

przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta) - 9 godz.

udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach - 6 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 67,5 godz., 2,7 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 60 godz., 2,4 pkt. ECTS

Szczegółowy plan wykładów, zajęć laboratoryjnych i konwersatorium z przedmiotu Mikrobiologia kliniczna znajduje się w części B.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kańtoch M. Wirusologia lekarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1998.

2. Zaremba M.L., Borowski J. Mikrobiologia Lekarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2013.

3. Adamski Z., Batura-Gabryel H. Mikologia lekarska dla lekarzy i studentów, Wydawnictwo UM w Poznaniu, Poznań, 2007.

Literatura uzupełniajaca:

1. Collier L., Oxford J. Wirusologia. Podręcznik dla studentów medycyny, stomatologii i mikrobiologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2001.

2. Dworecka-Kaszak B. Mikologia weterynaryjna, SGGW, Warszawa, 2008.

Efekty uczenia się:

1. Student charakteryzuje właściwości najważniejszych mikroorganizmów (bakterii, grzybów i wirusów) odpowiedzialnych za choroby ludzi i zwierząt.

2. Student wymienia i charakteryzuje najważniejsze choroby wywoływane przez mikroorganizmy.

3. Student przedstawia powiązania pomiędzy stanem fizjologicznym organizmu, a jego podatnością na zakażenia wirusowe, bakteryjne i grzybowe.

4. Student wykonuje doświadczenia i obserwacje postępując zgodnie z dostarczonym protokołem.

5. Student przygotowuje preparaty mikroskopowe oraz zakłada hodowle mikroorganizmów, a także identyfikuje je według instrukcji prowadzącego.

6. Student posługuje się podstawowym sprzętem znajdującym się w laboratorium mikrobiologicznym zgodnie z zasadami BHP.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny prac zaliczeniowych zgodnie z Uchwałą 4/2014 Rady Naukowej Instytutu Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego z dnia 2.12.2104 w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów i konwersatoriów, egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bartoszewicz, Tomasz Hauschild, Adam Tylicki
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz, Urszula Czyżewska, Tomasz Hauschild, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.