Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS2-1OWI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej II
Jednostka: Wydział Biologiczno-Chemiczny
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I r. II st. biologii- semestr zim
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Poszerzenie wiedzy Studentów z zakresu prawa własności intelektualnej. Uświadomienie konieczności ochrony i poszanowania własności intelektualnej oraz możliwości jej komercjalizacji. Przybliżenie zasad zarządzania własnością intelektualną w działalności naukowej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej (krajowego oraz unijnego).

Pełny opis:

Przedmiot prawniczy. Wykład zakłada rozszerzenie wiedzy Studenta na temat prawa własności intelektualnej – nabytej na studiach pierwszego stopnia. Omówione zostaną przepisy trzech aktów prawnych: ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin. Studentom przybliżona zostanie krajowa oraz unijna procedura patentowa, jak również uzyskiwania prawa ochronnego na znak towarowy. Celem przedmiotu jest uświadomienie konieczności ochrony i poszanowania własności intelektualnej w działalności naukowej oraz wskazanie możliwości jej urynkowienia.

Przedmiot obowiązkowy, realizowany na kierunku Biologia, studia stacjonarne (2-letnie studia II stopnia, sem. 1).

Stosowane metody dydaktyczne: wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja moderowana, analiza dokumentacji zgłoszeniowej w Urzędzie Patentowym RP.

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami 25 godz. = 1,0 ECTS

1) wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

11,3 godz. = 0,5 ECTS

2) o charakterze praktycznym 15,0 godz. = 0,6 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta 25 godz. = 1,0 ECTS

udział w wykładach 10 godz. = 0,4 ECTS

przygotowanie się do zajęć/zaliczenia (praca własna studenta) 13,8 godz. = 0,6 ECTS

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminach 1,3 godz. = 0,1 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016

K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015

R. Markiewicz, Zabawy z prawem autorskim, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

K U12 - ocenia krytycznie i weryfikuje informacje pochodzące z różnych źródeł w tym elektronicznych baz danych (P2A UO3)

K KO9 - działa w sposób przedsiębiorczy w rozwiązywaniu problemów (P2A KO8)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenia na podstawie aktywności wykazanej na zajęciach, ocen z prac przygotowywanych na tematy wyznaczone przez prowadzącą zajęcia, nieobecność zaliczana podczas dyżuru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Alkowski
Prowadzący grup: Przemysław Alkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.