Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultury in vitro

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS2-2KIV Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultury in vitro
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawowy zakres wiedzy i umiejętności z zakresu biochemii, fizjologii zwierząt i biologii komórki.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia związane z roślinnymi i zwierzęcymi kulturami in vitro zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Student poznaje procesy morfogenetyczne zachodzących w roślinnych kulturach in vitro, dowiaduje się o możliwościach świadomego sterowania tymi procesami, jak też o wykorzystywaniu roślinnych kultur in vitro w przemysłowych procesach biotechnologicznych. Student poznaje podstawowe techniki uzyskiwania, namnażania i przechowywania zwierzęcych i ludzkich komórek w warunkach in vitro, podstawowe mechanizmy sterowania rozwojem tych komórek oraz możliwości wykorzystania modeli in vitro w badaniach laboratoryjnych i praktyce medycznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: II rok studiów drugiego stopnia, specjalność mikrobiologia z biotechnologią, semestr letni

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 15 godz.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

75,0 godz., w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

zajęciach laboratoryjnych: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 41,3 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 3,8 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33,8 godz., 1,4 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:60,0 godz., 2,4 pkt. ECTS

Wykład:

W trakcie wykładu student zdobywa podstawową wiedzę dotyczącą specyfiki metody kultur in vitro w układach komórek roślinnych i zwierzęcych. Poznaje najważniejsze osiągnięcia kultur in vitro mające fundamentalne znaczenie dla rozwoju biotechnologii roślin i zwierząt. Dowiaduje się o możliwościach rozwoju komórek poza macierzystym organizmem i o obecnych sposobach i perspektywach wykorzystania kultur in vitro w rolnictwie, przemyśle i medycynie.

Laboratorium:

Student nabywa praktycznych umiejętności zakładania i prowadzenia zwierzęcych kultur in vitro. Poznaje specyfikę pracy w warunkach sterylnych i metodykę stosowaną w laboratoriach kultur in vitro.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Malepszy S. (red.). 2011. Biotechnologia roślin. PWN, Warszawa

2. Stokłosowa S. (red.). 2011. Hodowla komórek i tkanek. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

3. Drewa T. 2007. Kultury komórkowe zwierząt i człowieka: przewodnik do ćwiczeń dla studentów kierunku biotechnologia. UMK, Toruń. CM, Bydgoszcz

4. Woźny A., Przybył K. (red.). 2004. Komórki roślinne w warunkach stresu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

5. H. Bartel. 2012. Embriologia. Wydawnictwo lekarskie PZWL.

Efekty uczenia się:

1. Student definiuje podstawowe typy kultur in vitro i opisuje uwarunkowania podstawowych procesów fizjologicznych zachodzących w tych kulturach. K_W01, K_W03, K_U07, K_K01

2. Student podaje przykłady praktycznego wykorzystania kultur in vitro w gospodarce i medycynie. K_W02, K_K08

3. Student zna podstawowe metody kultur in vitro, potrafi wykonać zadania laboratoryjne w zakresie zakładania, prowadzenia zwierzęcych kultur in vitro i analizy uzyskanych wyników. K_U01, K_U09,K_K02, K_K06

4. Student posługuje się terminologią fachową stosowaną do opisu roślinnych i zwierzęcych kultur in vitro. K_U06

5. Student potrafi pracować w grupie, wykazuje postawę otwartą w stosunku do praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu kultur in

vitro. , K_K02, K_K05, K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w Uchwale Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB z dn. 18. 01. 2018r. w spr. ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych, analiza wyników

eksperymentów przeprowadzanych samodzielnie przez studentów.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów, zaliczenie na ocenę wykładów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Czerniecka, Maciej Matosiuk
Prowadzący grup: Ewa Grabowska, Maciej Matosiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia związane z roślinnymi i zwierzęcymi kulturami in vitro zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Student poznaje procesy morfogenetyczne zachodzących w roślinnych kulturach in vitro, dowiaduje się o możliwościach świadomego sterowania tymi procesami, jak też o wykorzystywaniu roślinnych kultur in vitro w przemysłowych procesach biotechnologicznych. Student poznaje podstawowe techniki uzyskiwania, namnażania i przechowywania zwierzęcych i ludzkich komórek w warunkach in vitro, podstawowe mechanizmy sterowania rozwojem tych komórek oraz możliwości wykorzystania modeli in vitro w badaniach laboratoryjnych i praktyce medycznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: II rok studiów drugiego stopnia, specjalność mikrobiologia z biotechnologią, semestr letni

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 15 godz.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

75,0 godz., w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

zajęciach laboratoryjnych: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 41,3 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 3,8 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33,8 godz., 1,4 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:60,0 godz., 2,4 pkt. ECTS

Wykład:

W trakcie wykładu student zdobywa podstawową wiedzę dotyczącą specyfiki metody kultur in vitro w układach komórek roślinnych i zwierzęcych. Poznaje najważniejsze osiągnięcia kultur in vitro mające fundamentalne znaczenie dla rozwoju biotechnologii roślin i zwierząt. Dowiaduje się o możliwościach rozwoju komórek poza macierzystym organizmem i o obecnych sposobach i perspektywach wykorzystania kultur in vitro w rolnictwie, przemyśle i medycynie.

Laboratorium:

Student nabywa praktycznych umiejętności zakładania i prowadzenia zwierzęcych kultur in vitro. Poznaje specyfikę pracy w warunkach sterylnych i metodykę stosowaną w laboratoriach kultur in vitro.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Malepszy S. (red.). 2011. Biotechnologia roślin. PWN, Warszawa

2. Stokłosowa S. (red.). 2011. Hodowla komórek i tkanek. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

3. Drewa T. 2007. Kultury komórkowe zwierząt i człowieka: przewodnik do ćwiczeń dla studentów kierunku biotechnologia. UMK, Toruń. CM, Bydgoszcz

4. Woźny A., Przybył K. (red.). 2004. Komórki roślinne w warunkach stresu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

5. H. Bartel. 2012. Embriologia. Wydawnictwo lekarskie PZWL.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.