Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia ogólna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-CS1-1CHO2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna II
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
I rok Chemii Kryminalistycznej Semestr Letni
I rok Chemii Ogólnej Semestr Letni
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu Chemia Ogólna II jest pogłębienie wiadomości dotyczących związku elektronowej budowy atomów i cząsteczek z makroskopowymi właściwościami otaczającej materii, nauczenie badawczego spojrzenia na otaczającą materię oraz wyrobienie umiejętności posługiwania się zdobytą już wiedzą, z udziałem ćwiczeń laboratoryjnych

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

1. Właściwości elektryczne atomów i cząsteczek i ich konsekwencje, oddziaływania międzycząsteczkowe

2. Elementy termodynamiki chemicznej: pojęcie układu, stanu i funkcji stanu, zmiany energetyczne w trakcie reakcji chemicznych, energia wewnętrzna, entalpia reakcji, I zasada termodynamiki, ciepło reakcji i jego pomiar, prawo Hessa; zmiana entalpii a samorzutność reakcji, zmiana entropii, II i III zasada termodynamiki; warunki samorzutności reakcji; entalpia swobodna; przewidywanie kierunku reakcji samorzutnych.

3. Stany skupienia materii; faza gazowa, model gazu doskonałego; klasyczne prawa stanu gazowego, prawo Avogadro, prawo Daltona; gazy rzeczywiste i równanie van der Waalsa, parametry krytyczne, skraplanie gazów.

4. Właściwości fazy ciekłej, struktura wewnętrzna cieczy: izotropia, anizotropia; ciecze amorficzne i ciekłe kryształy; ciecze nadkrytyczne; właściwości fizyczne roztworów, typy roztworów, entalpia rozpuszczania, rozpuszczalność gazów i cieczy w cieczach; właściwości koligatywne roztworów; ciśnienie osmotyczne, lepkość, napięcie powierzchniowe.

5. Faza stała: ciała amorficzne i krystaliczne, typy komórek elementarnych, typy sieci przestrzennych; typy kryształów, izomorfizm, alotropia i polimorfizm; struktura ciała stałego: symetria kryształów, typy sieci przestrzennych; defekty struktur krystalicznych; wiązania w sieciach przestrzennych kryształów. Promienie atomowe i jonowe; struktura krystaliczna a właściwości pierwiastków i związków chemicznych.

6. Metale i stopy; teoria pasmowa ciała stałego; właściwości elektryczne i magnetyczne ciał stałych.

7. Inne stany materii; plazma: rodzaje, właściwości i zastosowanie.

8. Równowagi międzyfazowe i przemiany fazowe; energia przemian; równowaga fazowa wody i dwutlenku węgla; reguła faz Gibbsa; klasyfikacja układów w stanie równowagi; wykres fazowy odmian alotropowych węgla.

9. Układy koloidalne; klasyfikacja koloidów, otrzymywanie koloidów; piany, emulsje, żele, właściwości fizyczne koloidów.

10. Elementy elektrochemii.

Literatura:

1. Jones L., Atkins P. Chemia ogólna, WN PWN, Warszawa 2004.

2. Bielański A. Podstawy chemii nieorganicznej, WN PWN, Warszawa 2010.

3. Pajdowski L. Chemia ogólna, PWN, Warszawa 1985.

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się terminologią i nomenklaturą chemiczną. K_W01, K_W02

2. Klasyfikuje podstawowe grupy związków nieorganicznych z uwzględnieniem ich budowy molekularnej. K_W03, K_W05

3. Omawia typy reakcji chemicznych. K_W03, K_W05

4. Opisuje podstawowe stany skupienia materii oraz scharakteryzuje ich właściwości. K_W03

5. Charakteryzuje stany równowag fazowych. K_W01, K_W08

6. Definiuje oraz posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu termodynamiki chemicznej. K_W08

Weryfikacja wiedzy i umiejętności studenta jest przeprowadzana w formie egzaminu pisemnego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny po cyklu wykładów. warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z zajęć laboratoryjnych i konwersatorium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Karpińska
Prowadzący grup: Justyna Kapelewska, Joanna Karpińska, Zenon Łotowski, Monika Naumowicz, Barbara Starczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.