Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-CS1-1JEO2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
I rok Chemii Kryminalistycznej Semestr Letni
I rok Chemii Ogólnej Semestr Letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania języka specjalistycznego z dziedziny chemii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie w formie stacjonarnej oraz w formie e-learningu z wykorzystaniem platformy Blackboard w oparciu o przygotowane autorskie materiały.

Pełny opis:

Studia pierwszego stopnia; profil ogólnoakademicki; studia stacjonarne; język obcy; przedmiot obowiązkowy, moduł ogóolnouczelniany; I i II rok, semestr I, II, III, IV. Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2.

Liczba godzin: 120h. Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz. x 4 ( w tym maksymalnie do 25% online).

Punkty ECTS:8

Ogólny nakład pracy studenta: 200 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 120 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 60 godz.; udział w konsultacjach,

Zaliczeniach, egzaminie:20 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 180 h 7,2 ECTS

o charakterze praktycznym 200 h 8 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Materiały autorskie opracowane na podstawie źródeł specjalistycznych z dedykowanych stron internetowych i kanałów edukacyjnych

English for Chemistry:film bank:

www.efch.jcj.uj.edu.pl

www.elementalmatter.info

www.onestopenglish.com

www.chemistryabout.com

periodictableofvideos

English in Science and Technology, P. Domański

An Introductory Course in Scientific English, L. Szkutnik

Technical English Vocabulary and Grammar, N. Brieger, A. Pohl

Science , Keith Kelly

Basic English for Science. OUP

A Matter of Life. English for Chemistry, Microbiology and Biotechnology, Paola Briano

Professional English in Use Engineering, Mark Ibbotson, CUP

English for Natural Sciences, A.W. Kierczak

English for Environmental Engineering, M. Grzegożek, I. Starmach

Literatura uzupełniająca (materiał ogólny):

How English Works, M.Swan, C.Walter (OUP, 1997)

English Grammar in Use, R.Murphy (Cambridge UP, 1990)

English Vocabulary in Use, M.McCarthy, F.O’Dell (Cambridge UP, 1994)

First Certificate Language Practice, Michael Vince (Macmillan, 2003)

English Grammar Lessons, M.Dean ( OUP, 1993)

Efekty uczenia się:

Potrafi przygotować prace pisemne typowe dla kierunku studiów i specjalności (np. raporty, opisy procesów, streszczenia artykułów naukowych i popularnonaukowych). Potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym z dziedziny chemii w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w języku obcym na poziomie B2. Czyta ze zrozumieniem teksty chemiczne. K_U09 K_U06

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych związanych z dziedziną nauk chemicznych (np. prezentacje, krótkie referaty) z wykorzystaniem różnorodnych źródeł. Uczy się samodzielnie wybranych zagadnień. K_U10 K_U08

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. Wykazuje aktywność w interakcji w grupie. Rozumie ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę jej pogłębiania. K_K01 K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz na podstawie prezentacji z wybranej dziedziny nauk chemicznych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę po drugim i czwartym semestrze, egzamin (pisemny i ustny) po czwartym semestrze. Egzamin pisemny składa się z zadań zamkniętych i otwartych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gocha Kvantaliani, Agnieszka Markowska, Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Gocha Kvantaliani, Agnieszka Markowska, Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych mówienia, słuchania,czytania i pisania w codziennej komunikacji, a także w kontekście zawodowym, obejmującym m.in. podstawowe pojęcia z zakresu nauk biologiczno - chemicznych

Pełny opis:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.