Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-CS2-1JEO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
I rok II st. Chemii Fizycznej Semestr Letni
I rok II st. Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Semestr Letni
I rok II st. Chemii Organicznej Semestr Letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności posługiwania się literaturą naukową i specjalistyczną terminologią w opracowaniach pisemnych i wystąpieniach ustnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat języka obcego na studiach 2° obejmuje doskonalenie praktycznych umiejętności językowych w zakresie czytania i rozumienia

tekstów fachowych/specjalistycznych obejmujących dziedziny związane z kierunkiem studiów, analizę językową tych tekstów,

doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na ich temat w formie ustnej i pisemnej, w tym wyrażania opinii i ich

uzasadniania, streszczenia głównych wątków/tez, prowadzenia ustnej dyskusji, rozwijania znajomości słownictwa fachowego z dziedziny

chemii

Pełny opis:

Studia drugiego stopnia; profil ogólnoakademicki; studia stacjonarne; język obcy; przedmiot obowiązkowy, moduł ogóolnouczelniany; I rok, semestr II.

Wymagane ukończenie lektoratu na studiach pierwszego stopnia na poziomie B2.

Liczba godzin: 30h. Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz. ( w tym maksymalnie do 25% online).

Punkty ECTS: 2

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 14 godz.; udział w konsultacjach zaliczeniach, egzaminie:4 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 34 h 1,4 ECTS

o charakterze praktycznym 50 h 2 ECTS

Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland, English in Science and Technology, P. Domański

An Introductory Course in Scientific English, L. Szkutnik

Technical English Vocabulary and Grammar, N. Brieger, A. Pohl

Science , Keith Kelly

Basic English for Science. OUP

A Matter of Life. English for Chemistry, Microbiology and Biotechnology, Paola Briano

Professional English in Use Engineering, Mark Ibbotson, CUP

English for Natural Sciences, A.W. Kierczak

English for Environmental Engineering, M. Grzegożek, I. Starmach

English for Chemistry:film bank: ww.efch.jcj.uj.edu.pl

Academic Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O’Dell, CUP

English for Presentations M. Grussendorf, Oxford

Efekty uczenia się:

Potrafi przygotować prace pisemne typowe dla kierunku studiów i specjalności (np. raporty, opisy procesów, streszczenia artykułów naukowych i popularnonaukowych). Potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym z dziedziny chemii w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w języku obcym na poziomie B2. Czyta ze zrozumieniem teksty chemiczne. K_U07 K_U08 K_U09

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych związanych z dziedziną nauk chemicznych (np. prezentacje, krótkie referaty) z wykorzystaniem różnorodnych źródeł. Uczy się samodzielnie wybranych zagadnień. K_U07 K_U08

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. Wykazuje aktywność w interakcji w grupie. Rozumie ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę jej pogłębiania. K_K01 K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: w zakresie czytania i rozumienia tekstów fachowych, analizę tych tekstów,doskonalenie umiejętności wypowiedzi ustnej oraz pisemnej na dany temat,rozwijania znajomości słownictwa fachowego z dziedziny biologii

Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej w sali oraz online ( 3 x2 godz)

Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, pisemnego streszczenia oraz na podstawie ustnej prezentacji dziedziny specjalizacji studenta.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny w oparciu o specjalistyczne treści/ teksty realizowane na zajęciach

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie w formie pisemnej i ustnej.

Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze bez obowiązku odpracowania), przygotowanie do zajęć i aktywność; zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów kontrolnych; praca pisemna- streszczenie, prezentacja ustna.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gocha Kvantaliani, Agnieszka Markowska
Prowadzący grup: Gocha Kvantaliani, Agnieszka Markowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat języka obcego na studiach 2° obejmuje doskonalenie praktycznych umiejętności językowych w zakresie czytania i rozumienia

tekstów fachowych/specjalistycznych obejmujących dziedziny związane z kierunkiem studiów, analizę językową tych tekstów,

doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na ich temat w formie ustnej i pisemnej, w tym wyrażania opinii i ich

uzasadniania, streszczenia głównych wątków/tez, prowadzenia ustnej dyskusji, rozwijania znajomości słownictwa fachowego z dziedziny chemii

Pełny opis:

Studia drugiego stopnia; profil ogólnoakademicki; studia stacjonarne; język obcy; przedmiot obowiązkowy, moduł ogóolnouczelniany; I rok, semestr II.

Wymagane ukończenie lektoratu na studiach pierwszego stopnia na poziomie B2.

Liczba godzin: 30h. Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz. ( w tym maksymalnie do 25% online).

Punkty ECTS: 2

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 14 godz.; udział w konsultacjach zaliczeniach, egzaminie:4 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 34 h 1,4 ECTS

o charakterze praktycznym 50 h 2 ECTS

Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland, English in Science and Technology, P. Domański

An Introductory Course in Scientific English, L. Szkutnik

Technical English Vocabulary and Grammar, N. Brieger, A. Pohl

Science , Keith Kelly

Basic English for Science. OUP

A Matter of Life. English for Chemistry, Microbiology and Biotechnology, Paola Briano

Professional English in Use Engineering, Mark Ibbotson, CUP

English for Natural Sciences, A.W. Kierczak

Uwagi:

nieobecność na zajęciach powyżej 50% dyskwalifikuje możliwość uzyskania zaliczenia ( wyjątkiem są udokumentowane sytuacje losowe)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.