Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne trendy rozwoju głównych dziedzin chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-CS3-2WST Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne trendy rozwoju głównych dziedzin chemii
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: Studia III stopnia II rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólne kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie doktoranta z najnowszymi wynikami badań w różnych dziedzinach chemii. Wykład przedstawia osiągnięcia ostatnich lat w takich dziedzinach jak chemia analityczna, fizyczna, organiczna, teoretyczna i in. Założeniem wykładu jest ukazanie niezwykle szybkiego tempa rozwoju nauk chemicznych w ostatnich latach oraz uświadomienie doktorantom jak wiele uznawanych dotąd teorii i paradygmatów zostało obalonych, jak dużo jeszcze problemów pozostaje nadal nierozwiązanych. Omawiane są także perspektywy wykorzystania nowych materiałów i związków w medycynie, farmakologii, przemyśle.

Pełny opis:

Kierunek studiów: Studia doktoranckie w zakresie chemii

Poziom kształcenia: studia trzeciego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł 1 Ogólny

Rok studiów/semestr: II lub III rok/I i II lub III i IV semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: I semestr 15 godz., II semestr 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy doktoranta: Ogólny nakład pracy doktoranta: 50 godz. w tym: udział w wykładach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 12,5 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 7,5 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy doktoranta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 37,5 godz. (1,5 ECTS), nakład pracy doktoranta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 20 godz. (0,8 ECTS)

Literatura:

1. Yingying W., Ling C., Jinhua L., Dongyan L., Lingxin Ch. 2014. Recent advances in solid-phase sorbents for sample preparation prior to chromatographic analysis. Trends in Analytical Chemistry 59: 26–41

2. Płotka-Wasylka J., Szczepańska N., de la Guardia M., Namieśnik J. 2016. Modern trends in solid phase extraction: New sorbent media, Trends in Analytical Chemistry 77: 23–43

3. Homola J. (red.) 2006. Surface plasmone resonance based sensors.

4. Ibrahim-Ouali M., Rocheblave L. 2008. Recent advances in azasteroids chemistry. Steroids, 73: 375–407.

5. Carey F.A., Sundberg R.A. 2007. Advanced organic chemistry, 5th Edition, ISBN-13: 978-0-387-44897-8 Springer

6. Reetz M.T. 2013. Biocatalysis in organic chemistry and biotechnology: past, present, and future. J. Am. Chem. Soc. 135: 12480−12496

7. Dalko P.I., Moisan L. 2004. In the golden age of organocatalysis. Angew. Chem. Int. Ed. 43: 5138 – 5175

8. Schroeder G., Wyrwał J. 2004. Maszyny molekularne, Seria: Chemia supramolekularna. Poznań.

9. Kottas G.S., Clarke L.I., Horinek D., Michl J. 2005. Artificial molecular rotors,

Chem. Rev. 105: 1281-1376.

10. Gilli G., Gilli P. 2009. The nature of the hydrogen bond. Oxford.

Efekty uczenia się:

1. Doktorant zna i rozumie aktualne trendy w zakresie swojej specjalizacji w oparciu o literaturę fachową (SD_WG02)

2. Doktorant zna i rozumie współczesne kierunki rozwoju i najnowsze osiągnięcia nauk chemicznych (SD_WG03)

3. Doktorant potrafi wykorzystywać dostępne źródła informacji naukowej w celu ciągłej aktualizacji swojej wiedzy (SD_UU02)

4. Doktorant jest gotów do krytycznej analizy źródeł informacji naukowej i wyników badań z dziedziny nauk chemicznych (SD_KK01)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Alina Dubis, Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Ewa Gorodkiewicz, Izabella Jastrzębska, Joanna Karpińska, Aneta Petelska, Artur Ratkiewicz, Agnieszka Wilczewska, Agnieszka Wojtkielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.