Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-ES1-1STA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw matematyki.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej wraz z wnioskowaniem statystycznym. Statystyka zostanie zaprezentowana jako wiedza praktyczna oparta na solidnych podstawach matematycznych. Studenci posiądą umiejętności wykonywania statystycznego opisu danych, wnioskowania na drodze estymacji oraz weryfikacji hipotez statystycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki matematyczne, matematyka

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Rok studiów/semestr: I rok, semestr letni

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, prezentacja, dyskusja, metoda zajęć praktycznych, metoda problemowa.

Punkty ECTS: 3

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej wraz z wnioskowaniem statystycznym. Statystyka zostanie zaprezentowana jako wiedza praktyczna oparta na solidnych podstawach matematycznych. Studenci posiądą umiejętności wykonywania statystycznego opisu danych, wnioskowania na drodze estymacji oraz weryfikacji hipotez statystycznych.

Wykład będzie miał za zadanie przybliżyć studentom teorię, natomiast laboratoria poświęcone zostaną utrwalaniu i praktycznym zastosowaniom zdobytej wiedzy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jadwiszczak P. Zrozumieć statystykę. Wyd. My Book, Szczecin, 2010.

2. Borkowski B. i in. Ekonometria. Wybrane zagadnienia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN, Warszawa, 2003 (wydanie drugie i wydania późniejsze).

2. Durka P.J. Wstęp do współczesnej statystyki. Wydawnictwo Adamantan, Warszawa, 2003.

3. Kowalski J.M. Podstawy statystyki opisowej dla ekonomistów. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Chorzów, 2006.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie teorie oraz metodologie statystyczne badań ekonomicznych, przyrodniczych i ścisłych: EB_WG01.

2. Student zna i rozumie praktyczne przykłady implementacji metod statystycznych znajdujących zastosowanie do rozwiązania typowych problemów dla ekobiznesu: EB_WG04.

3. Student potrafi identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy gospodarcze, analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania z wykorzystaniem metod statystycznych wykorzystywanych w naukach ekonomicznych, biologicznych i chemicznych: EB_UW01.

4. Student potrafi analizować i prognozować procesy i zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem metod i narzędzi analizy ekonomicznej oraz procesy i zjawiska przyrodnicze, z wykorzystaniem metod i narzędzi analizy środowiskowej: EB_UW02.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnych wejściówek i kolokwiów (w trakcie laboratorium) i pisemnego końcowego testu zaliczeniowego obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w Uchwale nr 1/2018 Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB z dnia 18.01.2018 r. w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.