Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - branżowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-KS2-2JEO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy - branżowy
Jednostka: Wydział Biologiczno-Chemiczny
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemi kryminalistycznej i sądowej -przedm.obowiązkowe
II rok II st. Chemii Kryminalistycznej i Sądowej Semestr Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności rozumienia i stosowania języka specjalistycznego z dziedziny chemii kryminalistycznej i sądowej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego z dziedziny chemii kryminalistycznej i sądowej. 10 h zajęć prowadzonych jest w formie e-learningu.

Pełny opis:

Studia drugiego stopnia; profil ogólnoakademicki; studia stacjonarne; język obcy; przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnouczelniany; II rok III semestr 30h. Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2+ oraz znajomość słownictwa specjalistycznego z dziedziny Chemii.

Liczba godzin: 30h. Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia w sali 20 h, w formie e-learningu 10 h.

Punkty ECTS:2 Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 14 godz.; udział w konsultacjach zaliczeniach, egzaminie:4 godz. Nakład pracy studenta związany z zajęciami : wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 34 h 1,4 ECTS o charakterze praktycznym 50 h ECTS:2

Forma zaliczenia: egzamin pisemny.

Literatura:

1. Virginia Evans, Jenny Dooley, David J. Smith, Career Paths Law

2.Halina Sierocka Legal English. Niezbędnik przyszłego prawnika

3.http://www.cengage.com/custom/enrichment_modules.bak/data/0759390851_Forensics_Chapter_watermark.pdf

4.https://www.forensichandbook.com/topics/trace-evidence/

5.http://sciencespot.net/Media/FrnsScience/physevidencecard.pdf

6. A. Jackson, J. Jackson Forensic Science

7.https://ed.ted.com/lessons

8.aboutforensics.co.uk

Efekty uczenia się:

Potrafi przygotować prace pisemne typowe dla kierunku studiów i specjalności (np. raporty, opisy procesów, streszczenia artykułów naukowych i popularnonaukowych). Potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym z dziedziny chemii kryminalistycznej i sądowej w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w języku obcym na poziomie B2+. Czyta ze zrozumieniem teksty i artykuły specjalistyczne. K_U09 K_U06

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych związanych z dziedziną nauk chemicznych (np. prezentacje, krótkie referaty) z wykorzystaniem różnorodnych źródeł. Uczy się samodzielnie wybranych zagadnień. K_U10 K_U08

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. Wykazuje aktywność w interakcji w grupie. Rozumie ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę jej pogłębiania. K_K01 K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz na podstawie prezentacji z wybranej dziedziny nauk chemicznych. Ponadto wymagane jest zrobienie w terminie wszystkich modułów e-learningowych na co najmniej 50%.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny po 30 h.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Markowska
Prowadzący grup: Gocha Kvantaliani, Agnieszka Markowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Markowska
Prowadzący grup: Agnieszka Markowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego z dziedziny chemii kryminalistycznej i sądowej. 10 h zajęć prowadzonych jest w formie e-learningu.

Pełny opis:

Studia drugiego stopnia; profil ogólnoakademicki; studia stacjonarne; język obcy; przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnouczelniany; II rok III semestr 30h. Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2+ oraz znajomość słownictwa specjalistycznego z dziedziny Chemii.

Liczba godzin: 30h. Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia w sali 20 h, w formie e-learningu 10 h.

Punkty ECTS:2 Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 14 godz.; udział w konsultacjach zaliczeniach, egzaminie:4 godz. Nakład pracy studenta związany z zajęciami : wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 34 h 1,4 ECTS o charakterze praktycznym 50 h ECTS:2

Forma zaliczenia: egzamin pisemny.

Literatura:

1. Virginia Evans, Jenny Dooley, David J. Smith, Career Paths Law

2.Halina Sierocka Legal English. Niezbędnik przyszłego prawnika

3.http://www.cengage.com/custom/enrichment_modules.bak/data/0759390851_Forensics_Chapter_watermark.pdf

4.https://www.forensichandbook.com/topics/trace-evidence/

5.http://sciencespot.net/Media/FrnsScience/physevidencecard.pdf

6. A. Jackson, J. Jackson Forensic Science

7.https://ed.ted.com/lessons

8.aboutforensics.co.uk

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.