Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-OS1-1JOB1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy
Jednostka: Wydział Biologiczno-Chemiczny
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ochrony środowiska-przedm.obowiązkowe
I r. I st. Ochrona środowiska - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2.

Lektorat języka obcego na kierunku ochrona środowiska ma na celu wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji oraz w dziedzinie nauk ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk biologicznych. Student uczy się poruszania w tematyce specjalistycznej, rozumienia ustnej prezentacji, wykładu, analizy artykułu naukowego i popularnonaukowego, uczy się swobodnej komunikacji samodzielnie stosując terminologię nauk ścisłych.

Pełny opis:

Studia pierwszego stopnia; profil ogólnoakademicki; studia stacjonarne; język obcy; przedmiot obowiązkowy, moduł ogóolnouczelniany; I i II rok, semestr I, II, III, IV.

0200-OS1-1JOB1, 0200-OS1-1JOB2,0200-OS1-1JOBIII,0200-OS1-1JOBIV,

Liczba godzin: 120h. Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz. x 4 ( w tym maksymalnie do 20% online).

Punkty ECTS:8

Ogólny nakład pracy studenta: 200 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 120 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 60 godz.; udział w konsultacjach,

Zaliczeniach, egzaminie:20 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

140 h 5 ECTS

o charakterze praktycznym 200 h 8 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Autorskie materiały specjalistyczne przygotowane na podstawie stron internetowych i kanałów naukowych/edukacyjnych

www.efch.jcj.uj.edu.pl

www.elementalmatter.info

www.onestopenglish.com

www.chemistryabout.com

periodictableofvideos

Literatura (materiałys specjalistyczne)

English in Science and Technology, P. Domański (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1996)

Oxford English for Academic Purposes, E. de Chazal&S. McCarter, ( OUP,2012 )

Cambridge Academic English M. Hewings Cambridge University Press 2012)

Science, Keith Kelly (Macmillan, 2008)

World English, K.Johannsen, R.Chase (Heinle/National Geographic,2010)

Reading Explorer, P. MacIntyre (Heinle/National Geographic, 2009)

Literatura uzupełniająca (materiałys specjalistyczne)

English in Science and Technology, P. Domański (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1996)

Oxford English for Academic Purposes, E. de Chazal&S. McCarter, ( OUP,2012 )

Cambridge Academic English M. Hewings Cambridge University Press 2012)

Science, Keith Kelly (Macmillan, 2008)

World English, K.Johannsen, R.Chase (Heinle/National Geographic,2010)

Reading Explorer, P. MacIntyre (Heinle/National Geographic, 2009)

Efekty uczenia się:

Potrafi przygotować prace pisemne typowe dla kierunku studiów i specjalności (np. raporty, opisy procesów, streszczenia artykułów naukowych i popularnonaukowych). Potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym z dziedziny ochrony środowiska w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w języku obcym na poziomie B2. Czyta ze zrozumieniem naukowe teksty chemiczne. K_U09 K_U11

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych związanych z dziedziną nauk chemicznych (np. prezentacje, krótkie referaty) z wykorzystaniem różnorodnych źródeł. Uczy się samodzielnie wybranych zagadnień.

K_U10 K_U08

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. Wykazuje aktywność w interakcji w grupie. Rozumie ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę jej pogłębiania. K_K01 K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz na podstawie prezentacji z wybranej dziedziny nauk biologicznych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę po każdym semestrze, egzamin (pisemny i ustny) po IV semestrze. Egzamin pisemny składa się z zadań zamkniętych i otwartych w oparciu o wymagania szczegółowe SPNJO UwB

przygotowanie do zajęć i aktywność; zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów kontrolnych i semestralnych. Zdanie egzaminu końcowego na ocenę dostateczną (łączna ocena z części pisemnej i ustnej).

Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze bez konieczności odpracowania),

nieobecność na zajęciach powyżej 50% dyskwalifikuje możliwość uzyskania zaliczenia (wyjątkiem są udokumentowane sytuacje losowe)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kuzia, Gocha Kvantaliani
Prowadzący grup: Anna Kuzia, Gocha Kvantaliani
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii nauk biologicznych.

Pełny opis:

Tematyka ogólna:

1. Studia: moja uczelnia, nazwy wydziałów i kierunków, nazwy przedmiotów uczelnianych, stopnie naukowe; organizacja roku akademickiego, wynajmowanie mieszkania.

2.Science: dziedziny nauki, wybitni naukowcy i odkrycia naukowe. Metody badawcze, osiągnięcia w dziedzinie nauk ścisłych.

3. Praca: stanowiska pracy, formy zatrudnienia, staranie się o pracę; rozmowa kwalifikacyjna; przebieg kariery.

4. Pisanie: CV, list motywacyjny,

e-mail nieformalny (np. zaproszenie, odpowiedź na zaproszenie), e-mail formalny (np.);

Zagadnienia specjalistyczne:

1.Terminologia związana z opisem krajobrazu, nazwy geograficzne.

2. Terminologia związana z chemią – pierwiastki, związki chemiczne i ich działanie.

3. Laboratorium – podstawowy sprzęt i metody pracy laboratoryjnej.

4.Wybrane aspekty ochrony środowiska na świecie w Polsce.

Ekosystem: zależności pomiędzy organizmami żywymi w środowisku.

Lokalne i globalne zmiany w środowisku : zanieczyszczenie wody, powietrza, gleby; efekt cieplarniany, dziura ozonowa; wpływ zanieczyszczenie na zdrowie człowieka i inne organizmy żywe; rozprzestrzenianie, wpływ na środowisko i organizmy żywe, utylizacja.

5.Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt; wybrane zagadnienia, np. eksperymenty na zwierzętach, żywność modyfikowana genetycznie. Organizacje ochrony środowiska.

6. Graficzne środki przekazu informacji naukowej (tabele, wykresy, symbole).

7.Referat, wykład, dyskusja, prezentacja – umiejętność ustnego przekazania wiedzy specjalistycznej.

8.Pisanie :umiejętność streszczenia artykułu naukowego

Literatura:

Literatura podstawowa:

Autorskie materiały specjalistyczne przygotowane na podstawie stron internetowych i kanałów naukowych/edukacyjnych

www.efch.jcj.uj.edu.pl

www.elementalmatter.info

www.onestopenglish.com

www.chemistryabout.com

periodictableofvideos

Literatura uzupełniająca (materiałys specjalistyczne)

English in Science and Technology, P. Domański (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1996)

Oxford English for Academic Purposes, E. de Chazal&S. McCarter, ( OUP,2012 )

Cambridge Academic English M. Hewings Cambridge University Press 2012)

Science, Keith Kelly (Macmillan, 2008)

World English, K.Johannsen, R.Chase (Heinle/National Geographic,2010)

Reading Explorer, P. MacIntyre (Heinle/National Geographic, 2009)

Literatura uzupełniająca (materiały ogólne)

Longman English Grammar Practice L.G. Alexnder (Longman, 1990)

New Oxford English Grammar Course M. Swan,

C. Walter (Oxford UP, 2011)

English Grammar in Use, R.Murphy (Cambridge UP, 1990)

English Grammar Lessons, M.Dean (Oxford UP, 1993)Literatura uzupełniająca (materiałys specjalistyczne)

English in Science and Technology, P. Domański (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1996)

Oxford English for Academic Purposes, E. de Chazal&S. McCarter, ( OUP,2012 )

Cambridge Academic English M. Hewings Cambridge University Press 2012)

Science, Keith Kelly (Macmillan, 2008)

World English, K.Johannsen, R.Chase (Heinle/National Geographic,2010)

Reading Explorer, P. MacIntyre (Heinle/National Geographic, 2009)

Uwagi:

nieobecność na powyżej 50% zajęć dyskwalifikuje możliwość uzyskania zaliczenia (wyjątkiem są udokumentowane sytuacje losowe)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.