Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy oceny oddziaływania na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-OS1-1POO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy oceny oddziaływania na środowisko
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ochrony środowiska-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu krajowych i unijnych regulacji prawnych oraz administracyjnych stosowanych w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiot ukazuje studentowi kategorie uciążliwości przedsięwzięć oraz różne sposoby kontroli tych oddziaływań. Student poznaje rolę wszystkich podmiotów uczestniczących w procedurze oceny oddziaływania na środowisko.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, ochrona środowiska

Rok studiów/semestr: II rok II stopnia, semestr letni

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz.

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

25 godz., w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 8,1 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 1,9 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 16,9 godz., 0,7 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 10 godz., 0,4 pkt. ECTS

Wykład ma za zadanie przybliżyć zagadnienia związane z oddziaływaniem różnych przedsięwzięć na środowisko, aspekty prawne i podmioty uczestniczące w kontroli tych oddziaływań.

Literatura:

1. Akty prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego dotyczące procedury ooś.

2. Problemy Ocen Środowiskowych. Kwartalnik. Wydawca i redakcja – EKO-KONSULT, Gdańsk-Warszawa.

3. Wierzbowski B., Rakoczy B. 2004. Podstawy prawa ochrony środowiska – Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.

4. Strony internetowe Generalnej i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Efekty uczenia się:

1. Student poznaje historyczne i obecne zasady funkcjonowania procedury oceny oddziaływania na środowisko (ooś) w kraju i na świecie K_U05, K_K07

2. Student wyjaśnia wpływ przedsięwzięć na różne elementy środowiska. K_U06, K_U18

3. Student poznaje wymogi obowiązujące przy tworzeniu raportu oceny oddziaływania na środowisko. K_W10

4. Student poznaje najlepsze dostępne technologie w wybranych gałęziach przemysłu minimalizujące presję przedsięwzięć na środowisko. K_K07, K_W12, K_U16

5. Student zna aspekty prawne oceny oddziaływania na środowisko. K_W13, K_U20

6. Student poznaje rolę wszystkich organów uczestniczących w procedurze ooś. K_W11, K_W13

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnego testu zaliczeniowego obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w Uchwale 4/2014 Rady Naukowej IB Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB z 2.XII.2014 w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.