Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-OS1-2JOBIV Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy
Jednostka: Wydział Biologiczno-Chemiczny
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ochrony środowiska-przedm.obowiązkowe
II r. I st. Ochrona środowiska - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest kształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii nauk ścisłych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Ćwiczenia z języka obcego poświęcone są zapoznaniu się z terminologią stosowaną w naukach ścisłych. Student uczy się poruszania w tematyce specjalistycznej, rozumienia ustnej prezentacji, wykładu, analizy artykułu naukowego i popularnonaukowego, uczy się swobodnej komunikacji samodzielnie stosując terminologię nauk ścisłych.

Pełny opis:

Lektorat języka obcego na kierunku ochrona środowiska

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

0200-OS1-2JOBIV

Przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnouczelniany

II rok/ IV semestr

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2.

II rok, IV semestr

Liczba godzin: 30h.

Punkty ECTS: 2

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 19 godz.; egzamin 1 godz.;

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 31 h = 1,2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym 50 h = 2 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

Potrafi przygotować prace pisemne typowe dla kierunku studiów i specjalności (np. raporty, opisy procesów, streszczenia artykułów naukowych i popularnonaukowych). Potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym z dziedziny ochrony środowiska w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w języku obcym na poziomie B2. Czyta ze zrozumieniem naukowe teksty naukowe. K_U09 K_U11

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych związanych z dziedziną nauk chemicznych (np. prezentacje, krótkie referaty) z wykorzystaniem różnorodnych źródeł. Uczy się samodzielnie wybranych zagadnień.

K_U10 K_U08

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. Wykazuje aktywność w interakcji w grupie. Rozumie ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę jej pogłębiania. K_K01 K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie , słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz na podstawie prezentacji z wybranej dziedziny nauk ścisłych.

Lektorat prowadzony jest w sali oraz zdalnie z wykorzystaniem platformy Blackboard. Terminowe wykonanie modułów na platformie jest równoznaczne z obecnością na zajęciach.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę na podstawie testów cząstkowych na platformie i egzamin pisemny w formie zdalnej na platformie Blackboard po IV semestrze.

Język rosyjski:

Lektorat prowadzony jest w sali oraz zdalnie za pośrednictwem systemu USOSmail.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę na podstawie ocen cząstkowych z prac pisemnych, prac domowych, prac przesłanych mailowo po 16.03.2020 i egzamin pisemny w formie zdalnej po IV semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kulik, Agnieszka Markowska
Prowadzący grup: Anna Kulik, Agnieszka Markowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kuzia, Gocha Kvantaliani
Prowadzący grup: Anna Kuzia, Gocha Kvantaliani
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat języka obcego na kierunku ochrona środowiska ma na celu kształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji oraz w dziedzinie nauk ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska.

Pełny opis:

Studia stacjonarne

0200-OS1-1JOBI, 0200-OS1-1JOBII, 0200-OS1-2JOBIII,0200-OS1-2JOBIV

Przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnouczelniany

I rok/I semestr, I rok/II semestr, II rok/III semestr, II rok/ IV semestr

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2.

Liczba godzin: 120 (4 semestry x 30 godz.)

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

50 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 19 godz.; egzamin 1 godz.;

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 31 h = 1,2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym 50 h = 2 pkt ECTS

Literatura:

Język angielski:

Science, Keith Kelly (Macmillan, 2008)

How English Works, M.Swan, C.Walter (OUP, 1997)

Oxford EAP –a Course in English for Academic Purposes, E.deChazal, S. McCarter (Oxford,2016)

English Vocabulary in Use, M.McCarthy, F.O’Dell (Cambridge UP, 1994)

Technical English, N.Brieger, A.Pohl (Summertown Publishing,2009)

English in Science and Technology, P. Domański (Wyd.Naukowo-Techniczne, 1996)

World English, K.Johannsen, R.Chase (Heinle/National Geographic, 2010)

Reading Explorer, P. MacIntyre (Heinle/National Geographic, 2009)

English File Upper-intermediate , C.Latham-Koenig,C.Oxenden,(OUP, 2014)

czasopisma i gazety: Nature, The Guardian, Newsweek,

prasa naukowa: np. Journal of Ecology, International Journal of Microbiology,

bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego: www.onestopenglish.com, www.linguahouse.com

serwisy informacyjne: www.bbcworld.com, www.ted.com, itp.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.