Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru (Blok VI) - Prognozy oddziaływania na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-OS1-2POŚ2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru (Blok VI) - Prognozy oddziaływania na środowisko
Jednostka: Wydział Biologiczno-Chemiczny
Grupy: Ochrona środowiska - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu krajowych i unijnych regulacji prawnych oraz administracyjnych stosowanych w prognozach oddziaływania na środowisko. Student poznaje główne składowe prognoz oddziaływania na środowisko w skali lokalnej, regionalnej i transgranicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki:, ochrona środowiska

Rok studiów/semestr: II rok I stopnia, semestr letni

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., seminarium - 15 godz.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

50 godz., w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

seminarium: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 16,3 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 3,8 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33,8 godz., 1,4 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 35,0 godz., 1,4 pkt. ECTS

Literatura:

1. Aktualne prognozy oddziaływania na środowisko ze stron internetowych organów administracji państwowej.

2. Akty prawa krajowego i unijnego dotyczącego procedury ooś.

Efekty uczenia się:

1. Student poznaje zasady funkcjonowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (ooś) w kraju i na świecie. K_K07

2. Student wyjaśnia rolę organów w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. K_U06

3. Student zapoznaje się z przykładowymi prognozami oceny oddziaływania na środowisko. K_W10

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie testów i sprawozdań w e-learningu oraz pisemnego końcowego testu zaliczeniowego obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w Uchwale 4/2014 Rady Naukowej IB Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB z 2.XII.2014 w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.