Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru (Blok VII) - Ochrona wód / Water protection

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-OS1-3OWO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru (Blok VII) - Ochrona wód / Water protection
Jednostka: Wydział Biologiczno-Chemiczny
Grupy: Ochrona środowiska - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasobami hydrosfery, potencjalnymi źródłami degradacji wód oraz możliwościami ich ochrony. Student poznaje przyczyny i skutki eutrofizacji wód. Potrafi wskazać zmiany w strukturze hydrobiontów w skutek antropopresji. Poznaje różnorodne metody ochrony i poprawy jakości wód. Potrafi interpretować wyniki badań oraz krajowe i unijne przepisy prawno-administracyjne w zakresie ochrony wód.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: ochrona środowiska

Rok studiów/semestr: III rok I stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 15 godz.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

50 godz., w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

laboratorium: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 16,3 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 3,8 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33,8 godz., 1,4 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 35,0 godz., 1,4 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Chełmicki W. Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. PWN Warszawa, 2012.

2. Akty prawa unijnego i krajowego.

Literatura uzupełniająca:

1. Żmudziński L.(red), 2002. Słownik Hydrobiologiczny. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

1. Student potrafi wyjaśnić wzajemne relacje pomiędzy abiotycznymi i biotycznymi składowymi środowiska wodnego. KA6-WG5

2. Student rozróżnia typy zagrożeń wód, potrafi wskazać metody ich ograniczenia i/lub eliminacji w oparciu o zalety i wady stosowanych rozwiązań. KA6-WG7, KA6-UW4, KA6-KK1

3. Student identyfikuje podstawowe związki pomiędzy aktywnością gospodarczą człowieka a stanem środowiska wodnego. KA6-UW2, KA6-UW4, KA6-KK1

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnego kolokwium (laboratorium), na podstawie sprawozdań (laboratorium) i pisemnego końcowego testu zaliczeniowego obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w Uchwale 4/2014 Rady Naukowej IB Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB z 2.XII.2014 w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grabowska
Prowadzący grup: Magdalena Grabowska, Adam Więcko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.